Редакційна політика

Галузь та проблематика

Результати наукових досліджень авторів у вигляді оформлених статей можуть бути подані до наступних рубрик журналу:

 1. Глобальні проблеми енергетики та енергетична безпека.
 2. Енергетика сталого розвитку.
 3. Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в паливно-енергетичному секторі.
 4. Енергетичні системи та комплекси.
 5. Лібералізовані ринки енергії.
 6. Smart Grid системи та технології.
 7. Енергетична ефективність та енергозбереження. Енергетичний менеджмент та аудит.
 8. Технології та обладнання в енергетиці.
 9. Моніторинг, діагностика та керування енергетичними процесами та обладнанням.
 10.  Економічні аспекти енергетики.
 11. Системні еколого-енергетичні дослідження.
 12. Екологічні проблеми в енергетиці

До друку приймаються оригінальні статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася.

Тематична спрямованість журналу: енергетична ефективність та енергозбереження, інтелектуальні інформаційні технології та системи в енергетиці, міжгалузеві проблеми і системні дослідження в енергетиці, лібералізовані ринки енергії, енергетична безпека, Smart Grid системи та технології, моніторинг діагностика та управління енергетичними процесами та обладнанням, одержання і перетворення теплової та електричної енергії, комп’ютерне моделювання процесів в енергетиці, електричні станції, мережі та системи, використання та утилізація теплової енергії, електромеханічне перетворення та передача енергії, оптимізація процесів та вдосконалення конструкцій енергетичних машин, метрологічне забезпечення в енергетиці, прогнозування надійності, динамічної міцності та ресурсу енергетичного обладнання, моніторинг, діагностика та управління енергетичними процесами та обладнанням, прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу, джерела відновлювальної енергії та її перетворення, екологічні проблеми в енергетиці, зниження шкідливих викидів енергетичних об’єктів, фундаментальні проблеми використання твердого палива, ефективне використання газу, енергозбереження, диверсифікація джерел енергопостачання і енергонезалежність української економіки: економічні механізми формування, перспективи реалізації в Україні інноваційних технологій енергозбереження.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛІБЕРАЛІЗОВАНІ РИНКИ ЕНЕРГІЇ

Редактори
 • Олег Закладний
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Редактори
 • Олег Закладний
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКСИ

Редактори
 • Олег Закладний
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ

Редактори
 • Олег Закладний
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СИСТЕМНІ ЕКОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Редактори
 • Олег Закладний
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

SMART GRID СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Редактори
 • Олег Закладний
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕНЕРГЕТИКИ

Редактори
 • Олег Закладний
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АУДИТ

Редактори
 • Олег Закладний
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МОНІТОРИНГ, ДІАГНОСТИКА ТА КЕРУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТА ОБЛАДНАННЯМ

Редактори
 • Олег Закладний
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В ЕНЕРГЕТИЦІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

SUSTAINABLE ENERGY

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕНЕРГЕТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕХНОЛОГІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

GENERAL PROBLEMS OF ENERGY EFFICIENCY

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖГАЛУЗЕВІ ПРОБЛЕМИ І СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

CROSS-SECTORAL PROBLEMS AND SYSTEM STUDIES IN THE FUEL AND ENERGY SECTOR

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Процедуру рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії за винятком повідомлень інформаційного характеру. Задачею рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для видання та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті. До друку приймаються лише ті статті, що являють цінність з наукової точки зору та сприяють вирішенню актуальних проблем та завдань. Окремо враховується ступінь відповідності правилам підготовки статті до видання у науковому журналі "Енергетика: економіка, технології, екологія".

Для підвищення якості процесу рецензування до нього залучаються незалежні експерти, які надають свої висновки у письмовому вигляді. Відповідно до редакційної політики журналу процедура рецензування є анонімною, як для рецензента, так і для авторів. Головною метою процедури рецензування є усунення випадків неякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й додержання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів, установи, у якій виконувалось дослідження. Рецензенти оцінюють науковий рівень, новизну та оригінальність поданої статті, відповідність змісту статті темі, заявленій у назві, тематичним напрямам журналу, вимогам ВАК України, дотримання авторами чинного законодавства про авторське право. Окрім того рецензентами визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

Рецензенти повідомляються про те, що направлені ним рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до тих відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати знання про зміст статті до її опублікування. Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому окрім авторів та рецензентів. Порушення даної вимоги можливо лише у разі наявності ознак або заяв щодо недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті. За згодою (бажанням) авторів та рецензентів разом зі статтею можуть друкуватися зауваження рецензентів. В будь якому разі автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема якщо він не згоден з висновками рецензента. 

 

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ

 

Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики журналу "Енергетика: економіка, технології, екологія " та правилам підготовки статей й наукових рефератів до видання. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляються їх автори.

Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем двом рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор журналу " Енергетика: економіка, технології, екологія" або його заступники. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засідання редакційної колегії. За рішенням Головного редактору журналу окремі статті видатних вчених, а також спеціально запрошені статті можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування.

Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу " Енергетика: економіка, технології, екологія ", так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком, як правило доктора наук, професори.

Після отримання статті на розгляд (протягом 7 діб) рецензент оцінює можливість рецензування матеріалів виходячи з відповідності власної кваліфікації напрямку досліджень автора та відсутність будь-якого конфлікту інтересів. У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів рецензент має відмовитися від рецензування й повідомити про це редакційну колегію. Остання має вирішити питання щодо призначення іншого рецензента.

Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість друкування статті. Строки рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватися з урахуванням створення умов для максимально об’єктивного оцінювання якості наданих матеріалів.

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається або листуванням електронною поштою через відповідального секретаря журналу " Енергетика: економіка, технології, екологія " або за допомогою середовища Open Journals System на сайті журналу http://energy.kpi.ua. На прохання рецензента та за погодженням з редколегією взаємодія автора та рецензента може відбуватися у відкритому режимі (таке рішення приймається лише у тому разі, якщо відкритість взаємодії дозволить покращити стиль та логіку викладення матеріалу дослідження).

Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення (Система Unicheck).

Після остаточного аналізу статті, рецензент заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації. При підготовці форми використано та узагальнено загальновизнані рекомендації щодо послідовності і організації процесу рецензування. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензенту (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.

У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу. У такому разі стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.

Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором (або, за його заступниками), а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації технічний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.

У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування стаття надходить до редакційного портфелю журналу для її опублікування у порядку черги та актуальності (в окремих випадках, за рішенням редколегії, стаття може бути опублікована позачергово, у найближчому номері журналу).

Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру які не впливають на зміст статті вносяться технічним редактором без узгодження з автором. За необхідністю або за бажанням автора рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення.

Відповідальність за порушення авторських прав та недодержання існуючих стандартів в матеріалах статті покладається на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів й даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить 4 рази на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Ключові аспекти стратегії редколегії

 1. Публікація закордонних авторів, які мають високий рейтинг у міжнародних наукометричних базах. Редакційна колегія журналу «Енергетика: економіка, технології, екологія» прагне до того, щоб видання становило інтерес не лише для науковців України, але також і зарубіжних країн. Тому редакційна колегія заохочує публікації, наданні авторами з інших країн, а також колективами авторів, що складаються як з українських, так і з закордонних вчених.
 2. Реєстрація у провідних міжнародних наукометричних базах та каталогах. Для інтеграції результатів наукових досліджень, поданих у журналі, до світової науки редакційна колегія планує інтенсифікувати процес реєстрації видання у закордонних наукометричних базах даних, електронних бібліотеках та депозитаріях.
 3. Публікація молодих вчених. Редакційна колегія заохочує до публікації молодих вчених, які здійснюють інноваційну науково-дослідну роботу у галузі енергетики, енергоефективності.
 4. Залучення до редколегії закордонних фахівців, які мають високий рейтинг у міжнародних наукометричних базах.
 5. Перехід до цифрової інфраструктури на базі OJS не лише для презентації в Інтернеті журнальних статей, але і для усього процесу редакційного керування, в тому числі подання статті, кілька-разового рецензування, а також індексації.
 6. Підвищення вимог до авторів журналу щодо їх рейтингу у міжнародних наукометричних базах.

 

Основні засади редакційної політики

Основними засадами редакційної політики є: актуальність, достовірність, обґрунтованість, наукова новизна, інноваційність у статтях видання. Тематика рукописів, які подаються до друку, має відповідати науковим напрямам журналу. Статті не повинні мати характер відкритої чи прихованої реклами (антиреклами). Редакція залишає за собою право редагувати надіслані рукописи з метою забезпечення відповідності текстів граматичним, орфографічним, стилістичним нормам та правилам.

Автор(и), надаючи рукопис для публікації, автоматично підтверджує, що поданий рукопис надається для опублікування вперше, є результатом власних досліджень, а будь-яке використання у цих рукописах досліджень інших осіб чи інформації з інших джерел оформлено відповідно до чинних вимог законодавства України та міжнародної практики. Рукописи приймаються до публікації тільки у разі якщо, автор(и) згоден(ні) на відкритий доступ до його статті через мережу Інтернет: через web-сайт журналу http://energy.iee.kpi.ua, інформаційний ресурс Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського «Наукова періодика України», Електронний архів НТУУ «КПІ», наукометричні бази даних та портали закордонних наукових бібліотек.

Усі рукописи, що подаються до публікації, проходять дворівневу систему рецензування: внутрішнє та зовнішнє.

Порядок розгляду рукописів:

1)       Рукопис приймається редколегією до розгляду тільки за умови відповідності його оформлення чинним вимогам МОН України, державним та міжнародним стандартам, та вимогам до оформлення статей у журналі. Рукопис може бути відхилений чи відправлений на доопрацювання у разі невідповідності вищезазначеним вимогам.

2)       Рукопис попередньо розглядає редакційна колегія.

3)       Редколегія направляє рукопис на обов’язкове незалежне рецензування.

4)       Тільки після остаточного узгодження всіх питань стосовно змісту рукопису, він вважається прийнятим до опублікування.

5)       Редколегією вирішується питання щодо включення рукопису у відповідний номер журналу, про що повідомляється авторові.

Редакційна колегія журналу «Енергетика: економіка, технології, екологія» прагне до того, щоб видання становило інтерес не лише для науковців України, але також і зарубіжних країн. Тому редакційна колегія заохочує публікації, наданні авторами з інших країн, а також колективами авторів, що складаються як з українських, так і з закордонних вчених.

Для інтеграції результатів наукових досліджень, поданих у журналі, до світової науки редакційна колегія здійснює процес реєстрації видання у закордонних наукометричних базах данних.

Редакційна колегія заохочує до публікації молодих вчених, які здійснюють інноваційну науково-дослідну роботу у галузі енергетики.

Редакційна колегія підтримує політику відкритого доступу, тому на web-сайті видання представлено постатейно архів журналу, починаючи з 2004 року, у відкритому форматі Portable Document Format (pdf). Кожний новий випуск журналу паралельно з друкованою версією з’являється на сайті видання без ембарго (затримки).

У рамках редакційної політики науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія» послідовно дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених СOP (Cimmittee on Publication Ethics).

Право інтелектуальної власності на результати наукових досліджень, поданих у вигляді рукопису до редколегії, належить авторам статті. У випадку виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів. Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитувань несуть автори. Всі питання та зауваження стосовно діяльності журналу необхідно надсилати на адресу електронної або звичайної пошти редколегії

 

Склад редколегії

Головний редактор –           Ю.І. Якименко

 Заступники

головного редактора –        С.П. Денисюк,

                                      О.С. Яндульський,

                                      Є.М. Письменний                         

Відповідальний секретар –   О.О. Закладний

 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ (Україна): А.О. Авраменко,  Б.І. Басок,  О.О. Вовк,  А.В. Волошко, В.І. Дешко, В.Я. Жуйков, Л.О. Кесова, М.В. Костерєв, С.О. Кудря, В.Ф. Находов, М.Я. Островерхов, С.М. Пересада, В.А. Попов, К.К. Ткачук, В.О. Туз,   Н.М. Фіалко, О.Ю. Черноусенко, С.П. Шевчук, В.Ф. Шинкаренко, А.А. Щерба

 ЗАКОРДОННІ ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: Е. Хандшин (Дортмундський  технічний університет, інститут енергетичних систем та економіки енергетики, Німеччина), Ричард Стржелецкі (Інститут електротехніки, Варшава, Польща), П.Я. Екель (Папський католицький університет Мінас Жерайс, Бразилія), Димитрос Мавракіс (Національний університет м. Афіни, Греція), А.В. Кузнєцов (Університет штату Північна Кароліна, США),    Карлос Ф. Пфайфер (Університетський коледж Південно-Східної Норвегії)

Технічний секретар             Н.О. Кравчук.