Редакційна політика

Галузь та проблематика

Результати наукових досліджень авторів у вигляді оформлених статей можуть бути подані до наступних рубрик журналу:

 1. Глобальні проблеми енергетики та енергетична безпека.
 2. Енергетика сталого розвитку.
 3. Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в паливно-енергетичному секторі.
 4. Енергетичні системи та комплекси.
 5. Лібералізовані ринки енергії.
 6. Smart Grid системи та технології.
 7. Енергетична ефективність та енергозбереження. Енергетичний менеджмент та аудит.
 8. Технології та обладнання в енергетиці.
 9. Моніторинг, діагностика та керування енергетичними процесами та обладнанням.
 10.  Економічні аспекти енергетики.
 11. Системні еколого-енергетичні дослідження.
 12. Екологічні проблеми в енергетиці

До друку приймаються оригінальні статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася.

Тематична спрямованість журналу: енергетична ефективність та енергозбереження, інтелектуальні інформаційні технології та системи в енергетиці, міжгалузеві проблеми і системні дослідження в енергетиці, лібералізовані ринки енергії, енергетична безпека, Smart Grid системи та технології, моніторинг діагностика та управління енергетичними процесами та обладнанням, одержання і перетворення теплової та електричної енергії, комп’ютерне моделювання процесів в енергетиці, електричні станції, мережі та системи, використання та утилізація теплової енергії, електромеханічне перетворення та передача енергії, оптимізація процесів та вдосконалення конструкцій енергетичних машин, метрологічне забезпечення в енергетиці, прогнозування надійності, динамічної міцності та ресурсу енергетичного обладнання, моніторинг, діагностика та управління енергетичними процесами та обладнанням, прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу, джерела відновлювальної енергії та її перетворення, екологічні проблеми в енергетиці, зниження шкідливих викидів енергетичних об’єктів, фундаментальні проблеми використання твердого палива, ефективне використання газу, енергозбереження, диверсифікація джерел енергопостачання і енергонезалежність української економіки: економічні механізми формування, перспективи реалізації в Україні інноваційних технологій енергозбереження.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛІБЕРАЛІЗОВАНІ РИНКИ ЕНЕРГІЇ

Редактори
 • Олег Закладний
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

Редактори
 • Олег Закладний
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКСИ

Редактори
 • Олег Закладний
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ

Редактори
 • Олег Закладний
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

СИСТЕМНІ ЕКОЛОГО-ЕНЕРГЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Редактори
 • Олег Закладний
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

SMART GRID СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Редактори
 • Олег Закладний
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕНЕРГЕТИКИ

Редактори
 • Олег Закладний
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АУДИТ

Редактори
 • Олег Закладний
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МОНІТОРИНГ, ДІАГНОСТИКА ТА КЕРУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ТА ОБЛАДНАННЯМ

Редактори
 • Олег Закладний
Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В ЕНЕРГЕТИЦІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

SUSTAINABLE ENERGY

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕНЕРГЕТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕХНОЛОГІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

GENERAL PROBLEMS OF ENERGY EFFICIENCY

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МІЖГАЛУЗЕВІ ПРОБЛЕМИ І СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

CROSS-SECTORAL PROBLEMS AND SYSTEM STUDIES IN THE FUEL AND ENERGY SECTOR

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Усі рукописи, що подаються до публікації, проходять дворівневу систему рецензування: внутрішнє та зовнішнє.

Порядок розгляду рукописів:

1)       Рукопис приймається редколегією до розгляду тільки за умови відповідності його оформлення чинним вимогам МОН України, державним та міжнародним стандартам, та вимогам до оформлення статей у журналі. Рукопис може бути відхилений чи відправлений на доопрацювання у разі невідповідності вищезазначеним вимогам.

2)       Рукопис попередньо розглядає редакційна колегія.

3)       Редколегія направляє рукопис на обов’язкове незалежне рецензування.

4)       Тільки після остаточного узгодження всіх питань стосовно змісту рукопису, він вважається прийнятим до опублікування.

5)       Редколегією вирішується питання щодо включення рукопису у відповідний номер журналу, про що повідомляється авторові.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить 4 рази на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Ключові аспекти стратегії редколегії

 1. Публікація закордонних авторів, які мають високий рейтинг у міжнародних наукометричних базах. Редакційна колегія журналу «Енергетика: економіка, технології, екологія» прагне до того, щоб видання становило інтерес не лише для науковців України, але також і зарубіжних країн. Тому редакційна колегія заохочує публікації, наданні авторами з інших країн, а також колективами авторів, що складаються як з українських, так і з закордонних вчених.
 2. Реєстрація у провідних міжнародних наукометричних базах та каталогах. Для інтеграції результатів наукових досліджень, поданих у журналі, до світової науки редакційна колегія планує інтенсифікувати процес реєстрації видання у закордонних наукометричних базах даних, електронних бібліотеках та депозитаріях.
 3. Публікація молодих вчених. Редакційна колегія заохочує до публікації молодих вчених, які здійснюють інноваційну науково-дослідну роботу у галузі енергетики, енергоефективності.
 4. Залучення до редколегії закордонних фахівців, які мають високий рейтинг у міжнародних наукометричних базах.
 5. Перехід до цифрової інфраструктури на базі OJS не лише для презентації в Інтернеті журнальних статей, але і для усього процесу редакційного керування, в тому числі подання статті, кілька-разового рецензування, а також індексації.
 6. Підвищення вимог до авторів журналу щодо їх рейтингу у міжнародних наукометричних базах.

 

Основні засади редакційної політики

Основними засадами редакційної політики є: актуальність, достовірність, обґрунтованість, наукова новизна, інноваційність у статтях видання. Тематика рукописів, які подаються до друку, має відповідати науковим напрямам журналу. Статті не повинні мати характер відкритої чи прихованої реклами (антиреклами). Редакція залишає за собою право редагувати надіслані рукописи з метою забезпечення відповідності текстів граматичним, орфографічним, стилістичним нормам та правилам.

Автор(и), надаючи рукопис для публікації, автоматично підтверджує, що поданий рукопис надається для опублікування вперше, є результатом власних досліджень, а будь-яке використання у цих рукописах досліджень інших осіб чи інформації з інших джерел оформлено відповідно до чинних вимог законодавства України та міжнародної практики. Рукописи приймаються до публікації тільки у разі якщо, автор(и) згоден(ні) на відкритий доступ до його статті через мережу Інтернет: через web-сайт журналу http://energy.iee.kpi.ua, інформаційний ресурс Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського «Наукова періодика України», Електронний архів НТУУ «КПІ», наукометричні бази даних та портали закордонних наукових бібліотек.

Усі рукописи, що подаються до публікації, проходять дворівневу систему рецензування: внутрішнє та зовнішнє.

Порядок розгляду рукописів:

1)       Рукопис приймається редколегією до розгляду тільки за умови відповідності його оформлення чинним вимогам МОН України, державним та міжнародним стандартам, та вимогам до оформлення статей у журналі. Рукопис може бути відхилений чи відправлений на доопрацювання у разі невідповідності вищезазначеним вимогам.

2)       Рукопис попередньо розглядає редакційна колегія.

3)       Редколегія направляє рукопис на обов’язкове незалежне рецензування.

4)       Тільки після остаточного узгодження всіх питань стосовно змісту рукопису, він вважається прийнятим до опублікування.

5)       Редколегією вирішується питання щодо включення рукопису у відповідний номер журналу, про що повідомляється авторові.

Редакційна колегія журналу «Енергетика: економіка, технології, екологія» прагне до того, щоб видання становило інтерес не лише для науковців України, але також і зарубіжних країн. Тому редакційна колегія заохочує публікації, наданні авторами з інших країн, а також колективами авторів, що складаються як з українських, так і з закордонних вчених.

Для інтеграції результатів наукових досліджень, поданих у журналі, до світової науки редакційна колегія здійснює процес реєстрації видання у закордонних наукометричних базах данних.

Редакційна колегія заохочує до публікації молодих вчених, які здійснюють інноваційну науково-дослідну роботу у галузі енергетики.

Редакційна колегія підтримує політику відкритого доступу, тому на web-сайті видання представлено постатейно архів журналу, починаючи з 2004 року, у відкритому форматі Portable Document Format (pdf). Кожний новий випуск журналу паралельно з друкованою версією з’являється на сайті видання без ембарго (затримки).

У рамках редакційної політики науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія» послідовно дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених СOP (Cimmittee on Publication Ethics).

Право інтелектуальної власності на результати наукових досліджень, поданих у вигляді рукопису до редколегії, належить авторам статті. У випадку виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів. Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитувань несуть автори. Всі питання та зауваження стосовно діяльності журналу необхідно надсилати на адресу електронної або звичайної пошти редколегії

 

Склад редколегії

Головний редактор –           Ю.І. Якименко

 Заступники

головного редактора –        С.П. Денисюк,

                                      О.С. Яндульський,

                                      Є.М. Письменний                         

Відповідальний секретар –   О.О. Закладний

 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ (Україна): А.О. Авраменко,  Б.І. Басок,  О.О. Вовк,  А.В. Волошко, В.І. Дешко, В.Я. Жуйков, Л.О. Кесова, М.В. Костерєв, С.О. Кудря, В.Ф. Находов, М.Я. Островерхов, С.М. Пересада, В.А. Попов, К.К. Ткачук, В.О. Туз,   Н.М. Фіалко, О.Ю. Черноусенко, С.П. Шевчук, В.Ф. Шинкаренко, А.А. Щерба

 ЗАКОРДОННІ ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: Е. Хандшин (Дортмундський  технічний університет, інститут енергетичних систем та економіки енергетики, Німеччина), Ричард Стржелецкі (Інститут електротехніки, Варшава, Польща), П.Я. Екель (Папський католицький університет Мінас Жерайс, Бразилія), Димитрос Мавракіс (Національний університет м. Афіни, Греція), А.В. Кузнєцов (Університет штату Північна Кароліна, США),    Карлос Ф. Пфайфер (Університетський коледж Південно-Східної Норвегії)

Технічний секретар             Н.О. Кравчук.