DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2014.132726

ПОВНОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРМАНЕНТНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ

Volodymyr Vasylovych Prokopenko, Oleh Viktorovych Kotsar, Yurii Oleksiiovych Rasko, Yuliia Serhiivna Pavlova

Анотація


Як правило, енергетичний аудит передбачає проведення низки спільних вимірювань на обмеженому часовому відрізку (репрезентативному інтервалі) з подальшим обчисленням показників енергоефективності об'єкта аудиту на основі експериментальних даних і поширенням отриманих результатів на весь звітний період. У статті запропоновано багатофункціональний інструментарій для реалізації перманентного енергетичного аудиту, що дозволяє забезпечити достовірне визначення показників енергоефективності об'єкта аудиту, побудувати безперервні профілі зміни цих показників у часі та відобразити їхні взаємозв'язки протягом звітного періоду. Такий підхід дозволяє підвищити ефективність енергозберігаючих заходів і вивести на якісно новий рівень процес впровадження енергозберігаючих технологій.

Ключові слова


енергетичний аудит; АСКОЕ; повнофункціональний інструментарій; облікові дані; засоби вимірювальної техніки

Повний текст:

PDF

Посилання


Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями: Навчальний посібник/В.В.Прокопенко, О.М.Закладний, П.В.Кульбачний. – Київ.: Освіта України, 2009. – 438с.

Праховник А.В., Калинчик В.П., Волошко А.В., Коцарь О.В. Системы учета электроэнергии в условиях функционирования Smart Grid технологий // Енерг. та електрифікація, 2012. – No1 – С.51 – 58.

Праховник А.В., Денисюк С.П., Коцар О.В. Принципи організації взаємодії компонент Smart Grid // Енерг. та електрифікація, 2012. - No8 – С.68 - 75.

ISO 50001:2011 Energy management systems – Requirements with guidance for use (IDT).

Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку України / Затв. спільним наказом Мінпаливенерго, НКРЕ, Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду та Держкомпромполітики України No32/28/28/276/75/54 від 17.04.2000р.

Праховник А.В., Коцар О.В. Формування інформаційного забезпечення розрахунків за електричну енергію в умовах запровадження перспективних моделей енергоринку України // Энерг. и электрификация, 2009. – No3 – С.40 – 51.

ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения / Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Межгосударственный стандарт. Введен в действие с 01.01.1999г. // Межгосударственный совет по стандартизации, метрологи и сертификации – Минск, 1998 – 31 с.

Коцар О.В., Романько В.М. Методи та засоби синхронізації вимірювань під час диференційованого обліку електричної енергії в ОРЕ України // Український метрологічний журнал, 2009. – No4 – С.8 – 16.

Цикл Деминга (PDCA) [Электронный ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Цикл_Деминга.

Методологические особенности энергоаудита на объектах распределенной генерации / В.В.Прокопенко, О.В. Коцарь, В.П. Опрышко // Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості: зб. праць Х всеукр. наук.-метод. конф., 28–29 листоп. 2013 р., Київ – М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Електрон. дані. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 387 – 390.

Материалы проекта TACIS EUK 9701 «Усиление действий по подготовке энергоменеджеров в Украине».

Основные направления подготовки кадров в сфере энергообеспечения застроенной среды / В.В.Прокопенко, О.В. Коцарь, А.В. Пятова // Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості: зб. праць Х всеукр. наук.-метод. конф., 28–29 листоп. 2013 р., Київ – М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – Електрон. дані. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 88 – 91.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com