DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2013.142402

ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТУ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ З РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ

Teimuraz Luarsabovych Katsadze, Viktor Mykolaiovych Suleimanov, Volodymyr Andriiovych Bazhenov

Анотація


У статті проведено аналіз чинної методики техніко-економічного обґрунтування проектних рішень з перспективного розвитку електроенергетичних систем. Показані потенційні загрози, спрямовані на зниження якості прийнятих проектних рішень, серед яких – недостатня об'єктивність економічних критеріїв ефективності технічних рішень, штучне обмеження простору пошуку на попередньому етапі відбору можливих рішень. У статті представлені математичні моделі та метод формування та техніко-економічного обґрунтування проектних рішень з перспективного розвитку електроенергетичних систем на основі математичного апарату генетичних алгоритмів. Показано, що пропонований підхід забезпечує стійку збіжність процесу пошуку за прийнятну кількість кроків без штучного обмеження простору пошуку і використання додаткової експертної інформації щодо доцільності можливих проектних рішень.

Ключові слова


електроенергетична система; прийняття проектних рішень; оптимізація; техніко-економічне обґрунтування; інтелектуальний пошук; генетичний алгоритм

Повний текст:

PDF

Посилання


Поспелов Г.Е. Электрические системы и сети. Проектирование: Учеб. пособие для втузов / Г.Е.Поспелов, В.Г.Федин. – Минск: «Вышэйшая школа», 1988. – 308 с. – ISBN 5-339-00015-X.

Электрические системы. Электрические сети: Учеб. для электроэнерг. спец. вузов / под ред. В.А.Веникова, В.А.Строева. – М.: Высшая школа, 1998. – 511 с. – ISBN 5-06-001031-7.

Балаков Ю. Н. Проектирование схем электроустановок: Учеб. пособие для вузов / Ю. Н. Балаков, М. Ш. Мисриханов, А. В. Шунтов. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 288 с. – ISBN 5-903072-17-8.

Правила улаштування електроустановок / Мінпаливенерго України – Х.: Видавництво «Форт», 2009, – 704 с.

Проектування електричних мереж напругою 0,4 - 110 кВ. ГІД 34.20.178:2005: Рекомендації / І.Я.Карпець (виконавці). – Чинні від 01.06.2005 – К. : Об’єднання енергетичних підприємств Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики, 2005. – 43 с. : рис. – (Галузевий інформаційний документ / Міністерство палива та енергетики України).

Кини Р. Л. Принятие решений при многих критериях: Предпочтения и замещения: пер. с англ./ Р.Л.Кини, Х.Хайфа. – М.: Радио и связь, 1981. – 560 с.

Непомнящий А. В. Учёт надёжности при проектировании энергосистем / А. В. Непомнящий. – М.: Энергия, 1978.

Чехов В. И. Экологические аспекты передачи электроэнергии / В. И. Чехов. – М.: Изд-во МЭИ, 1991. – 44 с.

Сулейманов В.М. Вибір оптимальних схем побудови та режимів електроенергетичних систем на основі багатокритеріального аналізу / В.М.Сулейманов, В.А.Баженов, Т.Л.Кацадзе. – Звіт про НДР УкрНТІІ No 0209U010893. – Київ, 2009. – 128 с.

Бондарев В. Н. Искусственный интеллект [Текст]: учеб. пособ. / В. Н. Бондарев, Ф. Г. Аде. - Севастополь : Изд-во Севастоп. нац. техн. ун-та, 2002. - 616 с.: ил. - Библиогр.: с. 605-608 (95 назв.). - ISBN 966-7473-45-7.

Holland J. H. Adaptation in natural and artificial systems. An introductory analysis with application to biology, control, and artificial intelligence. – London: Bradford book edition, 1992 – 211 p. – ISBN 0262082136.

Вороновский Г.К. Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности / Г.К.Вороновский, К.В.Махотило, С.Н.Петрашев, С.А.Сергеев. – Х.: ОСНОВА, 1997. – 112 с. – ISBN 5-7768-0293-8.

Субботін С.О., Олійник А.О., Олійник О.О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей: Монографія / Під заг. ред. С. О. Субботіна. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. — 375 с.

Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечёткие системы: пер. с польского / Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 452 с. – ISBN 5-93517-103-1.

Гладков Л. А., Курейчик В. В., Курейчик В. М. Генетические алгоритмы: учебн. пособие / под ред. В. М. Курейчика. – Ростов-на-Дону: ООО «Ростиздат», 2004. – 400 с. – ISBN 5-7509-0067-3.

Холмский В. Г. Расчет и оптимизация режимов электрических сетей (специальные вопросы) [Текст] / В. Г. Холмский. – М.: Высш. шк., 1975. – 280 с.

Сулейманов В. М. Електричні мережі та системи: підручн. / В. М. Сулейманов, Т. Л. Кацадзе. – Киев: НТУУ «КПІ», 2008. – 456 с. – ISBN 978-966-622-300-8.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com