Editorial Team

Editor-in-chief- Yu.I. Yakymenko
Deputy editors-in-chief- S.P. Denysiuk, O.S. Yandulskyi, Y.M. Pysmennyy
Deputy O.О. Zakladnyi
EDITORIAL BOARD:

A.O. Avramenko, B.I. Basok, O.F. Butkevych, O.O. Vovk,
(Ukraine) A.V. Voloshko, G. Voropaiev, V.I. Deshko, V.Ya. Zhuikov,
S.O. Kudrya, A.V. Nosovsky, M.Ya. Ostroverkhov,
S.M. Peresada, V.A. Popov, K.K. Tkachuk, V.O. Tuz,
O. Yu. Chernousenko, S.P. Shevchuk, V.F. Shinkarenko

E. Handschin (Institute of Power Systems and Power Economics
of Dortmund Technical University, Germany),
Richard Strzelecki (Electro technical Institute, Warsaw, Poland),
P.Y. Ekel (Pontifical Catholic University of Minas Gerais, Belo
Horizonte, Brazil), A.V. Kuznetsov (North Caroline State
University, USA), V. Oleschuk (Institute of Power Engineering of
the Academy of Sciences of Moldova), O. Kuznetsov (University
of Applied sciences, Germany), Carlos F. Pfeiffer (University
College of Southeast Norway), A. Baskys (Vilnius Gediminas
Technical University, Vilnius, Lithuania), Opitz H. Joachim
(EIH Energy Institute Hamm, Germany), V. Postolati (Institute of
Power Engineering of the Academy of Sciences of Moldova),
Roshan Sharma (University of South-Eastern Norway).


Technical secretary N.O. Kravchuk