DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2017.102801

ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЛОКАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ МІРИ БЛИЗЬКОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ

Vira Ivanivna Vasylenko

Анотація


У статті розглянуто проблеми ефективного використання енергетичних ресурсів в Україні. Визначені переваги створення інтелектуальних мереж з технологією Smart Grid, застосування відновлюваних джерел енергії в локальних енергетичних системах. Сформовані вимоги до розподільних мереж, найбільш розповсюджених на території нашої країни. Проаналізовано питання техніко-економічного аналізу ефективності комбінованих технологій в електроенергетиці. Розглянуто питання застосування кластерного аналізу у процесі моделювання локальної електроенергетичної системи. Узагальнено процес моделювання локальної електроенергетичної системи. Виділено ряд критеріїв оцінки оптимальності локальної електроенергетичної системи, що є базовим елементом в процесі підвищення енергоефективності системи. Показано застосування міри близькості між різними варіантами розподілу скінченної множини об’єктів на підмножини, які перетинаються. Запропоновано алгоритм формування оптимальної структури локальної електроенергетичної системи.

Ключові слова


локальна енергетична система; енергетична ефективність; Smart Grid; Microgrid; кластерний аналіз; коефіцієнт стійкості розбиття; міра близькості об’єктів

Повний текст:

PDF

Посилання


Интеллектуальная энергетическая система ТехноЭкопарка РГСУ. Концепция. В.И. Паршуков. Режим доступу: http://don-tech.ru/

Стогній Б.С. Еволюція інтелектуальних електричних мереж та їхні перспективи в Україні / Б.С. Стогній, О.В. Кириленко, А.В. Праховник, С.П. Денисюк // Техн. електродинаміка. – 2012. – № 5. – С. 52 – 67.

Кобец Б.Б. Инновационное развитие электроэнергетики на базе концепции Smart Grid / Кобец Б.Б., Волкова И.О. – М.: ИАЦ Энергия, 2010. – 208 с.

Остапчук О.В. Micro Grid – локальні енергетичні системи / О.В. Остапчук, К.В. Харсун // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2014. – № 153. – С. 32 – 33.

Майков И.Л. Решение задач оптимизации энергетических систем с несколькими автономными энергоустановками / Майков И.Л., Директор Л.Б., Зайченко В.М // Управление большими системами. – 2010. – № 31 – С. 110 – 129.

Lasseter. R.H. Microgrid: A Conceptual Solution/ R.H. Lasseter, P. Piagi. // PESC’04 Aachen, Germany. – 2004.

Микросеть на основе ВИЭ для энергоснабжения сельских территорий. Харченко В.В., Адомавичюс В.Б., Гусаров В.А., Стребков Д.С. Режим доступу: http://www.ie.asm.md/assets/images/img/pdf/A-95.pdf.

Василенко В.І. Системна ефективність функціонування енергетичної системи з керованими навантаженнями / В.І. Василенко // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2015. – № 1.– С.70 – 81.

Денисюк С.П. Енергетичні, економічні та екологічні показники енергоефективності / С.П. Денисюк, В.І. Василенко // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2016. – № 1 – С. 33 – 44.

Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування /А.М. Єріна . – К : КНЕУ, 2001– 170 с.

Мандель И.Д. Кластерный анализ / Мандель И.Д. / М.: Финансы и статистика, 1988. – 176 с.

Шалымов Д.С. Алгоритмы устойчивой кластеризации на основе индексных функций и функций устойчивости / Д.С. Шалымов // Стохастическая оптимизация в информатике. – 2008. – № 4. – С. – 236 – 248.

Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий: учебник для студентов высших учебных заведений / Б.И. Кудрин. – 2-е изд. – М.: Интермет Инжиниринг, 2006. – 672 с.

Денисюк С.П. Оптимизация электропотребления для энергосбережения в системах с преобразователями / Денисюк С.П. // Пробл. энергосбережения. – 1989. – № 2. – С. 49–52.

Ковалко М.П. Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики України Ковалко М.П., /Денисюк С.П. / – К.: Українські енциклопедичні знання, 1998. – 512 с.

Денисюк С.П. Формування оптимальних структур систем енергопостачання з розподіленими об’єктами /Денисюк С.П., Гуз В.П., Шатан М.О. // Інститут електродинаміки Національної академії наук України. Збірник наукових праць. Спеціальний випуск. – 2005. – С. 25 – 29.

Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учебник / Б.Г. Литвак. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Дело, 2004. – 415 с.

Смерчинская С.О. Интелектуальная система поддержки группового выбора / С.О. Смерчинская. // Труды Международной научно-методической конференции «Информатизация инженерного образования» - ИНФОРИНО-2012 (Москва, 10 – 11 апреля 2012 г.). – М.: Издательский дом МЭИ, 2012. – 552 с.

Турунтаев Л.П. Разработка управленческих решений: Учебное методическое пособие / Турунтаев Л.П.// Томский межвузовский центр дистанционного образования, 2004. − 74 с.

Беляев Ю.М. Критерии эколого-экономической эффективности энергетических технологий / Беляев Ю.М. // Промышленная энергетика. – 2003. – № 8. – С.39 – 44.

Микитенко В.В. Оцінка ефективності енерго- і ресурсозберігаючих технологій / Микитенко В.В. // Проблеми науки. – 2001. – № 12. – С.35 – 41.

Микитенко В.В. Інноваційна модель аналізу та прогнозу ефективності галузей і технологій / Микитенко В.В. // Проблеми науки. – 2002. – №4. – С.37 – 41.

Гуз В.П. Оптимальне розміщення енергетичних об'єктів при формуванні розподілених систем енергопостачання регіону / Шатан М. О., Гуз В.П. // Энергосбережение. – 2007. – № 9. – С. 27 – 30.

Варшавьяк Г.Б. Оценка близости многомерной классификации, выполненной экспертными методами / Г.Б. Варшавьяк, А.И. Ходырев // Системи обробки інформації. – 2008. – № 5 – С. 148 – 150.

Величко Ю.О. Оценка устойчивости результатов кластерного анализа финансового состояния банков / Ю.О. Величко, В.Ю. Дубницкий, О.Н. Сидоренко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. – 2007. – № 2 – С. 157 – 159.

Гадецька С.В. Метрична оцінка тотожності результатів економіко-географічного районування територій / С.В. Гадецька, В.Ю. Дубницький, О.І. Ходирєв. // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2009. – № 4. – С. 184 – 190.

Дубницкий В.Ю. Оценка устойчивости алгоритмов кластерного анализа / Дубницкий В.Ю. // Информационные системы. – 1997. – № 1 – С. 129 – 134. 28. Миркин Б.Г. Об измерении близости между разбиениями конечного множества объектов / Миркин Б.Г., Черный Л.Б. // Автоматика и телемеханика. – 1970. – № 5. – С. 120-127.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com