DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2017.102819

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УТИЛІЗАТОРІВ ТЕПЛОТИ ДИМОВИХ ГАЗІВ КОТЕЛЕНЬ ЗА РАХУНОК ЗВОЛОЖЕННЯ ДУТТЬОВОГО ПОВІТРЯ

Mykhailo Fedorovych Bozhenko, Inna Yanivna Perevortkina

Анотація


Наведені методика і результати розрахунків енергетичної та екологічної ефективності поверхневих теплоутилізаторів водогрійних котелень при  підвищенні  ентальпії димових газів на вході та глибокому охолодженні димових газів. Встановлено, що підвищення ентальпії на вході можливо за рахунок збільшення вологовмісту димових газів, що досягається зволоженням дуттьового повітря. Отримані залежності коефіцієнта байпасування, питомого потоку відведеної в калориферах теплоти та його приріст   від кінцевої температури охолодження димових газів у разі зволоження дуттьового повітря при різних початкових температурах в інтервалі 140 -  190 оС. Показано, що максимальний потік відведеної теплоти в  калориферних установках відповідає температурам димових  газів на виході, які зменшуються від 28  до 23 оС. Мінімальний коефіцієнт байпасування при охолодженні димових газів складає 0,25 – 0,33. Максимальний приріст теплового потоку відповідає температурам охолоджених димових газів 23 – 28 оС і складає біля 10 %. При зволоженні дуттьового повітря, що надходить на газові пальники котлів, викидання оксидів азоту з димовими газами,  зменшується приблизно у 2 рази.

Ключові слова


водогрійний котел; димові гази; теплоутилізатор; дуттьове повітря; зволоження; ентальпія; вологовміст; тепловий потік; температура точки роси; енергетична та екологічна ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Роддатис К.Ф. Справочник по котельным установкам малой производительности / К.Ф.Роддатис, А.Н.Полтарецкий; под. ред. К.Ф.Роддатиса. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 488 с.

Аронов И.З. Контактный нагрев воды продуктами сгорания природного газа / И.З. Аронов. – 2-е изд., перераб. и доп .– Л. : Недра, 1990. – 280 с.

Кудинов А.А. Энергосбережение в теплогенерирующих установках / А.А.Кудинов. – Ульяновск: УлГПУ, 2000. – 139 с.

Боженко М.Ф. Енергозбереження в теплопостачанні : навч. посіб. / М.Ф. Боженко, В.П. Сало. – К. : НТУУ «КПІ», 2008. – 268 с.

Боженко М.Ф. Каскадна утилізація теплоти димових газів опалювальних водогрійних котелень / М.Ф.Боженко, І.Я.Перевьорткіна // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2016. - № 1. – С. 81-88.

Экологически чистая теплоутилизационная установка с контактними теплообменниками: отчет о НИР (заключит.) : 25-11 / Институт проблем энергосбережения НАН Украины; рук. Л.Г.Семенюк; исполн. : А.А.Михайлов и др. – Киев, 1994. – 64 с. – Инв.№ 1194.

Безлюдный П.П. Определение температуры точки росы продуктов сгорания природного газа / П.П. Безлюдный, Л.Г. Семенюк, В.Н.Николаев и др. // Изв. вузов «Энергетика». – 1986. - № 12. – С. 89-90.

Семенюк Л.Г. Получение конденсата при глубоком охлаждении продуктов сгорания / Л.Г. Семенюк // Промышленная енергетика. – 1987. – № 8. – С. 47–50.

Алабовський О.М. Проектування котелень промислових підприємств: курсове проектування з елементами САПР : навч. посібник для студентів вузів із спец. «Промислова теплоенергетика» / О.М. Алабовський, М.Ф. Боженко, Ю.В. Хоренженко. – Київ : Вища школа, 1992. – 207 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com