DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2017.117340

ПРОЦЕДУРА ПОБУДОВИ БАЗОВОГО РІВНЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ВОДОПОСТАЧАННЯ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ

Viktor Petrovych Rozen, Liudmyla Valeriivna Davydenko, Nina Volodymyrivna Davydenko

Анотація


В статті розглянуто питання удосконалення процедури побудови моделі електроспоживання об’єктів водопостачання як частини етапу енергетичного планування в системі енергоменеджменту. Обґрунтовано взаємозв'язок задачі планування витрат електроенергії із добовим водоспоживанням, на яке впливають кліматичні та соціальні чинники. Для урахування їх впливу запропоновано виконати пошук спільних рис у добових графіках витрати води з мережі за допомогою кластерного аналізу. Сформовані кластери  відображають вплив сезонів року і специфіку водоспоживання в робочий та вихідний (святковий) дні та дозволяють визначити часовий період для збору даних щодо змінних, які впливають на електроспоживання. Модель електроспоживання представлено рівнянням багатофакторної регресії, область використання якого обмежується зміною сезонної витрати води та типом дня, що визначає режим роботи насосних агрегатів. Використання запропонованих принципів дозволяє враховувати параметри режиму водоподачі для даного дня та виконати побудову базового рівня електроспоживання, диференційованого до сезону року і дня тижня.

Ключові слова


система комунального водопостачання; модель електроспоживання; базовий рівень електроспоживання

Повний текст:

PDF

Посилання


European Commission Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, Seville: Institute for Prospective Technological Studies, European IPPC Bureau, 2009. 430 р. URL:http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ene.html

ДСТУ ISO 50001:2014 (ISO 50001: 2011, IDT) Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання. Київ, 2015. 27 с.

ДСТУ ISO 50004:2016 (ISO 50004: 2014, IDT) Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту. Київ, 2016. 38 с.

Системи енергоменеджменту та їх математичне забезпечення / Г.Г. Півняк, С.У. Випанасенко, О.І. Хованська та ін. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2013. 214 с.

Капанский А.А. Моделирование электропотребления в технологической системе водоснабжения. Вестник ГГТУ им. П. О. Сухого. 2016. № 2. С. 74-85

Розен В.П., Давиденко Н.В. Формування множини характеристик фактичного режиму водоспоживання в системах комунального водопостачання. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2015. № 3 (41). С. 85-92.

Коменда Т.І., Коменда Н.В. Морфометричні методи і моделі оцінки та зменшення нерівномірності навантажень систем електропостачання: монографія. Луцьк: Луцький НТУ, 2012. 112 с.

Факторный, дискриминантный и кластерный анализ / Дж.-О. Ким, Ч. У. Мьюллер, У. Р. Клекка и др. Москва: Финансы и статистика, 1989. 215 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com