DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2014.121349

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ РЕЖИМІВ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Anatolii Vasylovych Voloshko, Yaroslav Semenovych Bederak

Анотація


Метою статті є узагальнення усіх можливих напрямків використання систем моніторингу режимів електроспоживання в виробничій діяльності. В публікації запропонована концепція створення системи моніторингу режимів електроспоживання на промислових підприємствах. Розглянуті заходи, що зменшують втрати електроенергії та розмір оплати за неї, та процедури, що забезпечують точність, оперативність та достовірність вимірювальної інформації, що надходить з автоматизованих систем обліку електроенергії. Доведена важливість моніторингу та контролю поточних технологічних параметрів режимів електроспоживання на промислових підприємствах. Розроблено декілька нових поточних технологічних параметрів режимів електроспоживання. Зроблений висновок про те, що на промисловому підприємстві необхідно створити цілісну автоматизовану систему моніторингу режимів електроспоживання (а в подальшому і всіх енергоресурсів) для проведення комплексу заходів, направлених на підвищення енергоефективності підприємства в цілому.

Ключові слова


режим електроспоживання; облік електроенергії; система моніторингу

Повний текст:

PDF

Посилання


Праховник А.В. Автоматизация управления электропотреблением / А.В. Праховник – К.: Вища школа, 1986. – 76 c.

Гинайло В. А. Зачем нужны автоматизированные системы учета электроэнергии? / В.А. Гинайло, А.В. Гинайло, П. Р. Надуда, Е.Н. Танкевич // Промэлектро. – 2008 – No 5 – С. 47–52.

Гуртовцев А.Л. Комплексная автоматизация энергоучета на промышленных предприятиях и хозяйственных объектах / А.Л. Гуртовцев // СТА. – 1999. –No 3. – С. 44–45.

Праховник А.В. Автоматизовані системи обліку та якості електроенергії в оптовому ринку / А.В. Праховник, Ю.Ф. Тесик, А.Ф. Жаркін, В.О. Новський, О.Г. Гриб [та ін.] (під ред. Гриба О.Г. ). – Харків.: ПП «Ранок-НТ», 2012. – 516 с.

Петухов В. Г. АСКУЭ как инструмент энергосбережения. – [Електронний ресурс] − Режим доступу – URL: http://www.eu.sama.ru/publications.

Калинчик В.П., Розен В.П., Соловей А.И., Танский А.-М. М. Энергетическ ий менеджмент. Графические методы обработки информации: Учебное пособие / В.П. Калинчик, В.П. Розен, А.И. Соловей, А.-М. Танский. – К.: Кондор. – 2007. – 104 с.

Бедерак Я.С. Применение метода экспоненциального сглаживания для восстановления утерянных данных технического учета на промышленных предприятиях / Я.С. Бедерак // Електротехніка і Електромеханіка. – 2014. – No4. – С. 52–55.

Р.О. Буйний. Використання інформації від АСКОЕ та нейронних мереж для розрахунку недовідпуску електричної енергії споживачам / Р.О. Буйний, В.В. Зорін, В.В. Козирський // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2009. – No 2. – С. 82 – 86

Железко Ю.С. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях / Ю.С. Железко. – М.: НЦ ЭНАС. – 2002. – 280 с.

ГНД 34.09.203-2004. Нормування витрат електроенергії на власні потреби підстанцій 35-750 кВ і розподільчих пунктів 6-10 кВ. Інструкція. Галузевий нормативний документ. . – К.: ОЕП «ГРІФРЕ». – 2004. – 38 с.

Банин Д.Б., Банин М.Д., Дегтярев А.В., Бедерак Я.С. Расчет реальной величины перетока реактивной электроэнергии для промышленных предприятий на основе данных АСКУЭ / Д.Б. Банин, М.Д. Банин, А.В. Дегтярев, Я.С. Бедерак // Енергетика та електрифікація. – 2013. – No9. – С. 16 – 21.

Находов В.Ф. Удосконалення діючої системи нормалізації енергоспоживання на основі контролю і планування витрат електричної енергії/ В.Ф. Находов, О.В. Бориченко, О.В. Тишко // «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро : інформ. зб. – 2010. – No 3. – С. 51 – 58.

Находов В.Ф. Контроль та аналіз виконання встановлених «стандартів» в системах статистичного контролю ефективності використання електричної енергії / В.Ф. Находов, О.В. Бориченко // «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро : інформ. зб. – 2011. – No 2. – С. 16 – 23.

Прокопенко В.В. Полнофунциональный инструментарий для реализации перманентного энергетического аудита / В.В. Прокопенко, О.В. Коцарь , Ю.А. Расько, Ю.С. Павлова // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2014. – No 2. – С. 85 – 92.

Чернявський А.В. Інформаційно-аналітичні засоби моніторингу енергоефективності об’єктів нафтодобувної галузі / А.В. Чернявський, Д.В. Якобюк // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2014. – No 2. – С. 111 – 115.

Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії, затверджена Радою Оптового ринку електричної енергії України, протокол No12 від 08 жовтня 1998 р.

Коменда Н.В. Пошук споживачів-регуляторів на основі морфо метричного підходу при

управлінні добовим навантаженням промислового підприємства / Н.В. Коменда, Т.І. Коменда, О.Д. Демов // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України: Зб. наук. пр. — К.: ІЕД НАНУ, 2010. — Вип 27. — С. 22 – 26.

Вимоги Головного оператора системи комерційного обліку ОРЕ щодо складу, змісту та умов погодження технічних завдань, технічних, робочих та техноробочих проектів на створення автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) ОРЕ. Додаток до листа ДП «Енергоринок» від 13.06.2014 No 03/35-6204.

Волошко А.В. Восстановление учетных данных энергопотребления на промышленных предприятиях / А.В. Волошко, Т.Н. Лутчин, Я.С. Бедерак // Материалы VII Международной научно-практической конф., 26 ноября 2012 г. – Москва, 2012. – С. 179 – 188.

Бедерак Я.С. Методы проверки схем включения счетчиков и измерительных каналов систем учета электроэнергии: Монография / Я.С. Бедерак, А.В. Волошко, Ю.А. Родин, А.В. Праховник. – Харьков: Изд–во «Форт», 2012. – 136 с.

ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Межгосударственный стандарт. [Действителен от 2000 – 01 – 01]. – М., ИПК Издательство стандартов, 1998. К., Госстандарт Украины с дополнениями и поправками, 1999. – 31 с. (Госстандарт).

Бедерак Я.С. Засоби захисту конденсаторних установок 10 (6) кВ, встановлених в однієї вітці здвоєного струмообмежувального реактору, у випадку наявності підключеного до другої вітки джерела вищих гармонік, від резонансу струмів / Я.С. Бедерак // Енергетика і Електрифікація. – 2014. – No6. – С.34–37.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com