DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2014.121350

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ МЕРЕЖ ЕНЕРГОСИСТЕМ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Viktor Mykolaiovych Suleimanov, Volodymyr Andriiovych Bazhenov, Teimuraz Luarsabovych Katsadze

Анотація


У статті проведено аналіз чинної методики оптимізації розвитку та техніко-економічного обґрунтування проектних рішень з перспективного розвитку сучасних електроенергетичних систем. Представлена методика визначення оптимальної конфігурації основної мережі електроенергетичної системи, яка базується на методі виключення гілок. Показані потенційні загрози, спрямовані на зниження якості прийнятих проектних рішень, серед яких – недостатня об'єктивність економічних критеріїв ефективності технічних рішень, штучне обмеження простору пошуку на попередньому етапі відбору можливих рішень. Для розв’язання оптимізаційних задач з перспективного розвитку електроенергетичних систем запропоновано використовувати математичний апарат генетичних алгоритмів. Показано, що пропонований підхід забезпечує стійку збіжність процесу пошуку за прийнятну кількість кроків без штучного обмеження простору пошуку і використання додаткової експертної інформації щодо доцільності можливих проектних рішень.

Ключові слова


електроенергетична система; прийняття проектних рішень; оптимізація; техніко-економічне обґрунтування; генетичний алгоритм

Повний текст:

PDF

Посилання


Сулейманов В.Н., Кацадзе Т.Л. Оценка стратегических направлений развития Национальной энергетической системы Украины на удаленную перспективу на основе аппарата q-анализа // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. - 2006. - Ч.4. - C.35-38.

Сулейманов В. М., Баженов В. А., Кацадзе Т. Л. Оптимізація робочих режимів електричних мереж системоутворювальних ліній електропередач надвисокої номінальної напруги // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : наук. зб. - Чернігів: ЧДТУ, 2012. - No1(55) - С. 211-218

Поспелов Г. Е. Электрические системы и сети. Проектирование: Учеб. пособие для втузов / Г. Е. Поспелов, В. Г. Федин. – Минск: «Вышэйшая школа», 1988. – 308 с. – ISBN 5-339-00015-X.

Арзамасцев Д. А. Модели оптимизации развития энергосистем: Учеб. пособие для студентов вузов /Под ред. Д. А. Арзамасцева. – М.: Высш. шк., 1983. – 272 с.

Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика ГКД 340.000.002-97. Енергосистеми і електричні мережі [Текст]. – К.: Міненерго України, 1997. – 48 с.

Баженов В.А. Модели оптимального развития енергосистем, Учебное пособие. – К.: КПИ 1984. – 100 с.

Кини Р. Л. Принятие решений при многих критериях: Предпочтения и замещения: пер. с англ./ Р. Л. Кини, Х. Хайфа. – М.: Радио и связь, 1981. – 560 с.

Черноруцкий И. Г. Методы принятия решений [Текст] / И. Г. Черноруцкий. - СПб.: БХВ-Петербург, 2005. - 416 с. - ISBN 5-94157-481-9.

Башлыков А. А. Проектирование систем принятия решений в энергетике [Текст] / А. А. Башлыков. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 120 с.

Субботін С. О., Олійник А. О., Олійник О. О. Неітеративні, еволюційні та мультиагентні методи синтезу нечіткологічних і нейромережних моделей: Монографія / Під заг. ред. С. О. Субботіна. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. — 375 с.

Бондарев В. Н. Искусственный интеллект [Текст]: учеб. пособ. / В. Н. Бондарев, Ф. Г. Аде. - Севастополь : Изд-во Севастоп. нац. техн. ун-та, 2002. - 616 с.: ил. - Библиогр.: с. 605-608 (95 назв.). - ISBN 966-7473-45-7.

Кацадзе Т. Л., Сулейманов В. Н., Баженов В. А. Применение аппарата генетических алгоритмов для принятияпроектных решений по развитию электроэнергетических систем / Енергетика: економіка, технології, екологія. - 2013, No2. - с. 58-65

Кацадзе Т. Л. Принятие оптимальных проектных решений по развитию электроэнергетических систем // Материалы III ежегодной Международной научно-практической конференции "Повышение эффективности энергетического оборудования - 2013", Москва, 2013. Том 1. - с. 257-274

Кацадзе Т. Л. Принятие решений по размещению возобновляемых источников энергии в электроэнергетической системе // Відновлювана енергетика ХХІ століття. Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції. – Крим, 2013. 15. Вороновский Г.К. Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности / Г. К. Вороновский, К. В. Махотило, С. Н. Петрашев, С. А. Сергеев. – Х.: ОСНОВА, 1997. – 112 с. – ISBN 5-7768-0293-8.

Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечёткие системы: пер. с польского / Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 452 с. – ISBN 5-93517-103-1.

Гладков Л. А., Курейчик В. В., Курейчик В. М. Генетические алгоритмы: учебн. пособие / под ред. В. М. Курейчика. – Ростов-на-Дону: ООО «Ростиздат», 2004. – 400 с. – ISBN 5-7509-0067-3

Haupt R. L. Practical Genetic Algorithms / Randy L. Haupt, Sue Ellen Haupt. – John Wiley & Sons, 2004. – 272 pp.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com