ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

Authors

  • Oleh Viktorovych Kotsar Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7958-2335

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2017.127545

Keywords:

АСКОЕ, вимірювання, Головний оператор, дані комерційного обліку, електроенергія, облік, ОРЕ, лібералізація, ринок електричної енергії

Abstract

Забезпечення точного і достовірного обліку на всіх ділянках виробництва, передачі і використання електроенергії є невід’ємною умовою успішного запровадження та ефективного функціонування лібералізованих ринків електричної енергії. В статті досліджено формування інформаційного забезпечення функціонування ринку електричної енергії України. Розглянуто етапи побудови АСКОЕ на оптовому і роздрібному ринках електричної енергії України, зокрема, АСКОЕ ОРЕ, ІОК Головного оператора, АСКОЕ суб’єктів ОРЕ та АСКОЕ споживачів електропередавальних компаній – ПРТ. Доведено, що для успішного запровадження та ефективного функціонування лібералізованого ринку електричної енергії України необхідно забезпечити інтегрування всіх складових до єдиної повномасштабної розподіленої АСКОЕ ринку електричної енергії, яка функціонує за принципами відкритої архітектури і єдиного нормативного забезпечення, надійно реалізує одночасні і точні вимірювання та облік електроенергії у всіх точках ринку, формує повні, достовірні та актуальні дані комерційного обліку і забезпечує надання даних обліку, зокрема  – первинних, всім заінтересованим суб’єктам лібералізованого ринку електричної енергії, який об’єднує електроенергетичні компанії і кінцевих споживачів заради досягнення стратегічної мети – підвищення ефективності енерговикористання і скорочення шкідливого впливу на навколишнє природнє середовище.

Author Biography

Oleh Viktorovych Kotsar, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

канд. техн. наук, доц.

References

Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України [Електронний ресурс] // Указ президента України від 4 квітня 1995 року № 282/95 – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/282/95.

Про забезпечення роботи оптового ринку електричної енергії України [Електронний ресурс] // Постанова Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 року № 207 – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/207-96-%D0%BF/parao3#o3.

Бедін С.В. Особливості нормативно-правового забезпечення державного регулювання ринку електроенергії // Державне управління, 2013. – № 2 (42) – С.32 – 36.

Про Національну комісію з питань регулювання електроенергетики [Електронний ресурс] // Указ президента України від 8 грудня 1994 року № 738/94 – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/738/94.

Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України [Електронний ресурс] // Договір від 15 листопада 1996 року із змінами і доповненнями, 2012. – 34с. – Режим доступу: http://www.er.gov.ua/doc.php?c=1285.

Правила Оптового ринку електричної енергії України. Додаток 2 до ДЧОРЕ [Електронний ресурс] // Затв. НКРЕ, постанова від 12 листопада 1997 року № 1047а, 2016. – 142 с. – Режим доступу: http://www.er.gov.ua/doc.php?c=1285.

Про електроенергетику [Електронний ресурс] // Закон України від 16 жовтня 1997 року № 575/97-ВР (із змінами і доповненнями) – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80.

Державне регулювання енергетики України [Електронний ресурс] // Центр сприяння інституційному розвитку державної служби при Головному управлінні державної служби України, 2006. – 36 с. – Режим доступу: http://old.icps.com.ua/files/articles/45/10/White%2003%20-%20Energy%20Regulation%20Commission%20U.pdf

Концепція використання інформаційно-вимірювальної техніки для обліку електричної енергії в умовах функціонування ринку в Україні. Етапи І і ІІ: УкрНТІ, Держрегістрація №01960022544, Інв. № 0297ИОО1589, Київ,1996.

Концепція використання інформаційно-вимірювальної техніки для обліку електричної енергії в умовах функціонування ринку в Україні. Етапи ІІІ і ІV: УкрНТІ, Держрегістрація №01960022544, Інв. № 0297ИОО1589, Київ,1997.

Праховник А.В., Калинчик В.П., Волошко А.В., Коцарь О.В. Системы учета электроэнергии в условиях функционирования Smart Grid технологий // Енерг. та електрифікація, 2012. – № 1 – С. 51 – 58.

Автоматизовані системи контролю, обліку та управління енерговикористанням [електронне видання] / О. В. Коцар // Навч. посібн. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, — Дніпро: Середняк Т. К., 2017, — 44 с. – Режим доступу: http://tcem.iee.kpi.ua/en/handbooks.

Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку України // Затв. спільним наказом Мінпаливенерго, НКРЕ, Держкоменергозбереження, Держстандарту, Держбуду та Держкомпромполітики України від 17 квітня 2000 року № 32/28/28/276/75/54.

Праховник А.В., Коцар О.В. Формування інформаційного забезпечення розрахунків за електричну енергію в умовах запровадження перспективних моделей енергоринку України // Энерг. и электрификация, 2009. – № 3 – С. 40 – 51.

Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії. Додаток 10 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії // Затв. Радою оптового ринку електричної енергії України, протокол від 09 червня 1998 року № 8 (із змінами і доповненнями).

Про утворення Міжвідомчої комісії з підготовки концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України [Електронний ресурс] // Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 січня 2002 року № 25-р – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/25-2002-%D1%80.

Концепція функціонування і розвитку Оптового ринку електричної енергії України // Матеріали науково-практичної конференції, Київ, 25 липня 2002 року – Х.: Енерго Клуб України, 2002. – 72 с.

Про схвалення Концепції функціонування і розвитку Оптового ринку електричної енергії України [Електронний ресурс] // Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 року № 1789 – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1789-2002-%D0%BF.

Щодо затвердження Звіту про діяльність НКРЕ у 2002 році [Електронний ресурс] // Постанова НКРЕ від 31 березня 2003 року № 272 – Режим доступу: http://lawua.info/bdata4/ukr455/index.htm.

Положення про Головного оператора системи комерційного обліку // Затв. Радою Оптового ринку електричної енергії України, протокол від 27 червня 2001 року № 7.

Структурна схема побудови АСКОЕ Оптового ринку України та обміну даними комерційного обліку між суб’єктами Оптового ринку та Головним оператором // Затв. Радою Оптового ринку електричної енергії України, протокол від 17 жовтня 2002 року № 16.

Загальні технічні вимоги до Автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України. Ч.І. Система збору, обробки та обміну даними комерційного обліку електричної енергії в Оптовому ринку. Додаток 7.4 до Договору між Членами Оптовогог ринку електричної енергії України // Затв. Радою Оптового ринку електричної енергії України, протокол від 09 січня 2003 року № 7 (із змінами і доповненнями).

Програма послідовного впровадження АСКОЕ в ОРЕ України // Затв. Радою Оптового ринку електричної енергії України, протокол від 30 січня 2003 року № 26.

IEC 62056. Device Language Message Specification / COmpanion Specification for Energy Metering (DLMS/COSEM).

Типове Положення про Оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України // Затв. Радою Оптового ринку електричної енергії України, протокол від 27 березня 2003 року № 2.

Програмне забезпечення підсистеми збору, збереження та первинної обробки даних комерційного обліку АСКОЕ Головного оператора ОРЕ. Технічні та кваліфікаційні вимоги // Затв. Радою Оптового ринку електричної енергії України, протокол від 27 березня 2003 року № 2.

Унифицированный протокол передачи данных АСКУЭ ГО ОРЭ. Спецификация. Версия протокола 1.0. Версия документа 1.1.3.1 [Електронний ресурс] / Разраб. О.В. Коцарь, В.В. Мазан – К.: 2003 – 65 с. – Режим доступу: http://www.er.gov.ua/doc.php?c=13&wid=91be95c2e3479e0eb4da444ae693e28a.

Унифицированная база данных АСКУЭ Головного оператора ОРЕ / Разраб. О.В.Коцарь – руковод. разраб., В.В.Мазан – К.: 2003 – 32 с.

Попередній Уніфікований реєстр даних АСКОЕ Головного оператора ОРЕ [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.er.gov.ua/doc.php?f=50.

Коцарь О.В., Мазан В.В. Применение унифицированного протокола передачи данных коммерческого учета электрической энергии в АСКУЭ Головного оператора ОРЭ Украины // Энерг. и электрификация, 2005. – № 2 – С. 2 – 9.

ISO/IEC 7498-1:1994(E). Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model: The Basic Model.

Коцарь О.В., Мазан В.В. Некоторые особенности создания АСКУЭ электро-энергетических компаний // Энерг. и электрификация, 2003. – № 9–10 – С. 37 – 46.

Програма послідовного впровадження АСКОЕ в ОРЕ України (друга редакція) // Затв. Радою Оптового ринку електричної енергії України, протокол від 25 листопада 2005 року № 12.

Коцар О.В., Романько В.М. Методи та засоби синхронізації вимірювань під час диференційованого обліку електричної енергії в ОРЕ України // Український метрологічний журнал, 2009. – № 4 – С. 8 – 16.

Автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії суб'єктів ОРЕ. Загальні вимоги. Стандарт ОРЕ // Затв. Радою Оптового ринку електричної енергії України, протокол від 27 січня 2006 року № 15.

Щодо стандартів з обліку електричної енергії для суб’єктів оптового ринку / А.В. Праховник, В.І. Прокопець, О.В. Коцар // Прогресивні інформаційні та комп’ютерні технології для підвищення ефективності функціонування енергопостачальних компаній та електроенергетичних систем. Науково-практична конференція – Яремча, 13 – 17 лютого 2006 року.

Праховник А.В., Коцар О.В., Прокопець В.І. Сучасні принципи побудови АСКОЕ суб'єктів ОРЕ та АСКОЕ споживачів в умовах енергоринку України // Энерг. и электрификация, 2006. – № 4 – С. 2 – 7.

Праховник А.В., Коцар О.В. Перешкоди під час формування даних комерційного обліку в АСКОЕ та шляхи їхнього подолання // Энерг. и электрификация, 2008. – № 8 – С. 3 – 7.

Праховник А.В., Коцар О.В. Концептуальні положення побудови АСКОЕ в умовах запровадження перспективних моделей енергоринку України // Энерг. и электрификация, 2009. – № 2 – С. 45 – 50.

Коцар О.В. Комплексне забезпечення достовірності та актуальності даних комерційного обліку в умовах запровадження в Україні ринку двохсторонніх договорів і балансуючого ринку // Енерг. та електрифікація, 2011. – № 3 – С. 27 – 39.

ДСТУ 5003.1:2008. Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Загальні положення.

ДСТУ 5003.2:2008. Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Термін та визначення понять.

ДСТУ 5003.3-1:2008. Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Структура, функції та види забезпечення.

ДСТУ 5003.4-1:2008. Автоматизовані системи обліку електричної енергії. Забезпечення сумісності.

Технічні та організаційні вимоги до побудови автоматизованих систем обліку електроенергії на об’єктах НЕК «Укренерго» (друга редакція) // Затв. наук.–техн. радою НЕК «Укренерго», протокол від 22 вересня 2005 року № 6.

Загальні технічні вимоги до Автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електричної енергії України. Ч.ІІ. Система точного часу та підсистема забезпечення синхронності вимірювань Автоматизованої системи комерційного обліку Оптового ринку електроенергії України. Додаток 7.4 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії // Затв. Радою Оптового ринку електричної енергії України, протокол від 24 вересня 2004 року № 12.

Система точного часу та підсистема забезпечення синхронності вимірювань в АСКОЕ ОРЕ України. Технічне завдання [Електронний ресурс] / Разраб. О.В. Коцар – керівн. розроб., В.В. Мазан // Затв. ЗАТ «ІНЕТ» 01 квітня 2006 року – 170 с., дод. – Режим доступу: http://www.er.gov.ua/doc.php?c=13&wid=8c816a267d311b8a2898a5c94432725c

Про внесення змін до Умов та Правил здійснення ліцензованої діяльності з виробництва, передачі й постачання електричної енергії [Електронний ресурс] // Постанови НКРЕ від 15 липня 2010 №№815, 816, 817, 818, 819, 820) – Режим доступу: http://consultant.parus.ua/?doc=07C62A53E2.

Коцар О.В., Расько Ю.О. Формування інформаційного забезпечення комерційних розрахунків в ОРЕ України // Енергетика: економіка, технології, екологія, 2014. – № 3 – С. 38 – 45.

Порядок перевірки даних отриманих від автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії суб’єктів ОРЕ // Затв. Радою Оптового ринку електричної енергії України, протокол від 24 листопада 2011 року № 20, погоджено постановою НКРЕ від 16 грудня 2010 року № 1875.

Концепція Інформаційно-обчислювального комплексу Головного оператора Системи комерційного обліку Оптового ринку електроенергії України / Розроб.: А.В. Праховник – керівн. розроб., О.В. Коцар, Ю.О.Расько // Затв. ДП «Енергоринок» 10 листопада 2011 року – 68 с.

Інструкція про порядок формування кодів якості даних комерційного обліку / Розроб.: О.В. Коцар – керівн. розроб., Ю.О. Расько // Затв. ТОВ «УНВК-ЕТУ» 31 травня 2012 року – 32 с.

Вимоги до порядку збору, обробки та обміну даними комерційного обліку електроенергії в ОРЕ України / Розроб.: О.В. Коцар – керівн. розроб., Ю.О. Расько // Затв. ІЕЕ НТУУ «КПІ» 10 січня 2013 року – 75 с.

Порядок контролю достовірності даних комерційного обліку в АСКОЕ ОРЕ / Розроб.: М. Арбузов, А. Скрипниченко, М. Смик, А. Сливченко, В. Войціцький, В Арбузов (керівник розробки) // Затв. ТОВ «НВП «Преобразователь» 30 квітня 2013 року – 80 с.

Порядок проведення приймальних випробувань АСКОЕ суб’єктів ринку. Типова програма проведення приймальних випробувань / Розроб.: О.В. Коцар – керівн. розроб., Ю.О. Расько // Затв. ІЕЕ НТУУ «КПІ» 03 жовтня 2013 року – 41 с.

Експлуатація та технічне обслуговування АСКОЕ суб’єктів ринку електроенергії / Розроб.: О.В. Коцар – керівн. розроб., Ю.О. Расько // Затв. ІЕЕ НТУУ «КПІ» 16 вересня 2013 року – 34 с.

Правила формування ідентифікаторів в ринку електроенергії України на базі використання системи ідентифікації ЕІС ENTSO-E та порядок надання та ведення ідентифікаторів суб’єктів та об’єктів ринку електроенергії // Затв. ТОВ «Укренергоналадка», 2013. – 138 с.

Про внесення змін до Правил користування електричною енергією // Постанова НКРЕ від 17 жовтня 2005 року № 910.

Правила користування електричною енергією // Затв. Постановою НКРЕ від 31 липня 1996 року № 28 у редакції Постанови НКРЕ від 17 жовтня 2005 року № 910 із змінами і доповненнями.

Коцар О.В., Поліщук О.Ю. Практичні аспекти побудови та експлуатації АСКОЕ кінцевих споживачів // Енерг. та електрифікація, 2013. – № 6 – С. 53 – 64.

Закон України «Про ринок електричної енергії». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58829.

Кодекс комерційного обліку електричної енергії. Проект. Версія 0.75 від 31.10.2017 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ua.energy/wp-content/uploads/2017/02/KKO_2017-11-03.pdf.

ENTSO-E. European Network of Transmission System Operators for Electricity. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.entsoe.eu/.

Published

2017-12-30

Issue

Section

LIBERALIZED MARKETS OF ENERGY