DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2013.147803

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТКИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ – ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ

Serhii Petrovych Denysiuk

Анотація


Проаналізовано особливості реалізації політики енергоефективності з точки зору світових передових практик. Виділено базові принципи реалізації політики енергоефективності в Україні: енергетичне планування як вихідний елемент керування енергоефективністю; самостійність міст і регіонів України при розробці планів енергетичного розвитку і програм енергозбереження, з урахуванням встановлених завдань; моніторинг енергоефективності в України; державний контроль за виконанням планів енергетичного розвитку регіонів України та програм підвищення енергетичної ефективності міст. Показано, що основними методами та інструментами реалізації політики енергоефективності є: нормативно-правова регламентація діяльності по енергоспоживанню; цінова, кредитна та податкова політики, що стимулюють енергоефективність та енергозбереження; державна підтримка інноваційних розробок енергозберігаючих технологій та обладнання; залучення інвестицій для реалізації енергозберігаючих, енергоефективних проектів; сертифікація та стандартизація енергонасиченого обладнання та технологій; облік і контроль за витрачанням енергоносіїв; енергетичний аудит; інформаційна підтримка учасників енергетичного ринку.

Ключові слова


енергоефективність; реалізація політики; сучасні пріоритети; європейські орієнтири; інновації; система заходів; технологічна платформа; дорожна карта

Повний текст:

PDF

Посилання


Аллард Ф., Сеппанен О. Политика Европы в области повышения энергетической эффективности зданий [Электронный ресурс] http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4096.

Башмаков И.А. Основные рекомендации: повышение энергоэффективности в российской промышленности. – М.: ЦЭ НЭФ, 2013. – 23 с.

Башмаков И.А., Башмаков В.И. Сравнение мер российской политики повышения энергоэффективности с мерами, принятыми в развитых странах. – М.: ЦЭНЭ Ф, 2012. – 67 с.

Грозовский Г., Попов В., Полякова Е. Техническое регулирование энергетической эффективности. Международный и российский опыт [Электронный ресурс] http://solex-un.ru/sites/solex-

un/files/energo.../popovmarikirovkaenef.doc.

Денисюк С.П. Формування політики підвищення енергетичної ефективності – сучасні виклики та європейські орієнтири // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2013. – No 2. – С. 7–22.

Литвак В.В., Яворский М.И. По тенциал и дорожная карта энергосбережения. [Электронный ресурс]. – http://www.es.tomsk.ru/upload/tiny_images/1/files/dorognaya_karta.pdf.

Меден Н. ЕС: перемены в энергетической политике [Электронный ресурс]. http://www.fondsk.ru/news/2013/05/27/es-peremeny-v-energeticheskoj-politike-20710.html.

Политика энергоэффективности. Рекомендации. – Париж: МЭА, 2009. – 86 с.

Стогній Б.С., Кириленко О.В., Праховник А.В., Денисюк С.П., Буцьо З.Ю. Національні пріоритети енергоефективності’2010. – К.: Текст, 2010. – 580 с.

Углубленный обзор политики и программ Украины в области энергоэ ффективности. – Брюссель: Секретариат Энергетической Хар тии, 2013. – 144 с.

Управление энергоэффективностью. Справочное руководство. Второе издание. – Париж: МЭА, 2011. – 71 с.

Хухлындина Л., Чиж А. Энергетическая политика Европейского Союза в начале XXI века // Журнал международного права и международных отношений. – 2012. – No 3.

Энергоэффективность в России: скрытый резерв. – IFC, 2010. – 164 с.

Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential. COM (2006) 545 final / Commission of the European Communities, Brussels, 19.10.2006. – 25 p.

An Energy Policy for Europe: Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament: Doc. COM (2007) 1 final, Brussels, 10.01.2007 [Electronic resource] // EUR-Lex. Access to European Union law. – Mode of access: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexp lus!prod!DocNu mber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2007&nu_doc=1>.

Energy 2020. A strategy for co mpetitive, sustainable and secure energy: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Doc. COM (2010) 639 final. Brussels, 10.11.2010 [Electronic resource] // EUR-Lex. Access to European Union law. – Mode of access: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0639:FIN:EN:PDF >.

EU Energy Efficiency Policy – Achievements and Outlook. – Brussels: European Parliament, Directorate general for internal policies, 2010, 213 p.

EU Energy trends to 2030 – Update 2009. – Brussels: European Commission, Directorate-General for Energy and Traansport, 2010. – 180 p.

Green paper «A 2030 framework for climate and energy policies». – COM(2013) 169 final. – Brussels, 27.3.2013. – 16 p. [Electronic resource] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52013DC0169.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com