DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2012.156734

СТИМУЛЮВАННЯ ГЕНЕРУЮЧИХ ЕНЕРГОКОМПАНІЙ І СПОЖИВАЧІВ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА СКОРОЧЕННЯ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ

Oleh Viktorovych Kotsar, Olha Vasylivna Varhanova

Анотація


В статті запропонований новий спосіб та описаний механізм стимулювання генеруючих енергокомпаній та споживачів до підвищення енергоефектвності і скороченню шкідливих викидів шляхом додаткового квотування шкідливих викидів, зумовлених відхиленням споживачів від погоджених режимів електроспоживання, та спрямування коштів, отриманих від продажу понадзапланованих квот, на підвищення енергоефективності генеруючого обладнання енергокомпаній в умовах лібералізації ринків електричної енергії.

Ключові слова


електроенергія; електрична потужність; квотування; викиди; режим електроспоживання; ринок електроенергії

Повний текст:

PDF

Посилання


Letter by the Secretary General of the Council of the European Union: (Energy Community) – 2011. – Режим доступа к документу: http://www.energy-community.org/pls/portal/docs/830179.PDF.

Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата – [Действующий с 1998 г.]. – К: Организация Объединенных Наций, 1998. – 28 с.

Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата. – 1992. – Режим доступа к документу: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml.

Реформування ринку електричної енергії України – перехід до ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку // Матеріали науково-практичної конференції, Київ, 29 вересня 2008 року.

Праховник А.В. Управління енерговикористанням: проблеми, завдання та методи вирішення // Управління енерговикористанням: Збірник доповідей / Під загальною редакцією, д.т.н., проф.А.В.Праховника. – К.: Альянс за збереження енергії, 2001. - С.169-190.

Праховник А.В., Коцар О.В. Методологія керування режимами електроспоживання в умовах енергоринку // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір No 29784 від 05.08.2009р. - 16с.

Праховник А.В., Коцар О.В. Керування режимами електроспоживання в умовах запровадження в Україні ринку двохсторонніх договорів та балансуючого ринку // Энерг. и электрификация, 2010. - No2 - С.42 - 52.

President Obama’s approach to energy independence All of the above. – 2012. – Режим доступа к документу: http://www.barackobama.com/energy-info.

Киотский протокол. – Berlin.: Arzinger BBH, 2009. – 32c.

Головкин П.И. Потребители электрической энергии / П.И.Головкин. – К.: Энергоатомиздат, 1984. – No2 – 359 с.

Center for climate and energy solutions. California cap and trade. – 2012. – Режим доступа к документу: http://www.c2es.org/us-states-regions/key-legislation/california-cap-trade.

Regional greenhouse gas initiative. An initiative of the Northeast and Mid-Atlantic States of the U.S. – 2012. - Режим доступа к документу: http://www.rggi.org/.

Коцар О.В. Керування режимами електроспоживання кінцевих споживачів в умовах запровадження в Україні ринку двохсторонніх договорів та балансуючого ринку / Друга міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи – ІЕС (ESS’11)» - Закарпатська обл., Україна, 7-10 червня 2011 р. // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. Збірник наукових праць. Спеціальний випуск. Видання наукове. – Київ, 2011 р. – С.121–130.

Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2012. – Режим доступа к документу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=43622.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com