DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2018.164059

ТРАНСКОРДОННИЙ ВПЛИВ ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ УКРАЇНИ НА ЯКІСТЬ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ПРИ СПАЛЮВАННІ ВУГІЛЛЯ

Valerii Ivanovych Vitko, Hryhorii Dmytrovych Kovalenko, Hanna Volodymyrivna Khabarova, Hennadii Borysovych Varlamov

Анотація


Визначено особливості процесів розсіювання в атмосфері в транскордонному контексті викидів від вугільних теплових електростанцій потужністю більше 300 МВт та величини масопереносу різнофракційного складу леткої золи та газоподібних сполук для широкого діапазону відстаней від джерела викидів з можливістю оцінки екологічних ризиків на навколишнє середовище і населення України та суміжних країн.

Ключові слова


вугілля, викиди ТЕС; забруднення атмосферного повітря; летюча зола; канцерогенні та неканцерогенні складові; транскордонний вплив; екологічна безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


"Протокол про стратегічну екологічну оцінку" ратифікований Законом України No 562-VIII від 01.07.2015 р.

Экологические паспорта регионов [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/protection/protection1.

Постановление Кабинета Министров Украины от 05.12.2007 г. No 1376 «Об утверждении Государственной целевой экологической программы проведения мониторинга окружающей природной среды».

Щинников П.А. Улавливание твердых веществ из дымовых газов ТЭС / [Текст] // Конспект лекций. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.studfiles.ru/preview/1193529.

Kapustyanskyi A., Varlamov G. Analysis of the fuel and energy complex of Ukraine/ Scientific Journal of the Ternopil National Technical University, 2016, No 3 (83) р.144-153.

Варламов Г.Б., Капустянський А.О. Вплив характеристик непроектного твердого палива на показники надійності та економічності роботи котельного устаткування / Енергетика: економіка, технології, екологія. 2018, No1. - С.90-98.

Капустянський А.О., Варламов Г.Б. Сучасні виклики паливно-енергетичного комплексу та задачі щодо їх подолання / ХVI Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів, студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики», КПІ ім.Ігоря Сікорського, 24.04.2018 р. с.182.

Капустянський А.О., Варламов Г.Б. Аналіз діяльності паливно-енергетичного комплексу України // Науковий журнал Вісник ТНТУ України – 2016 – No 3(83) – С. 144–153.

Варламов Г.Б., Любчик Г.М., Маляренко В. А. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії: Підручник ∕ Варламов Г. Б., Любчик Г. М., Маляренко В. А. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2003. – 232 с.

Варламов Г.Б. Теплоенергетика та екологія. Варламов Г.Б., Любчик Г. Н., Маляренко В.А. − Харків: САГА, 2008. – 234 с.

[Electronic resource] // Mode of access: WWW.URL: http://www.centrenergo.com/divisions/vug.

Защита от ионизирующих излучений [Текст] / Н.Г. Гусев, Е.Е. Ковалев, В.П. Машкович, А.П. Суворов. – М. : Энергоатомиздат, 1990. Т. 2 – 352 с.

IARC, 2013. [Electronic resource] // Mode of access: WWW.URL: https://www.iarc.fr.

Директива 2010/75/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 листопада 2010 р.

"Конвенція щодо оцінки впливу на навколишнє середовище в трансграничному контексті. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_223.

Директива 2008/50/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про якість атмосферного повітря та заходи його очищення" від 21.05.2008 р.

Директива 2004/107/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Щодо миш‘яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів у атмосферному повітрі" від 15.12.2004 р.

Витько В.И., Коваленко Г.Д. Рассеяние летучей золы при выбросах ТЭС, работающих на угле [Текст] / В.И. Витько, Г.Д. Коваленко // Екологічна безпека: Проблеми і шляхи вирішення. ХII Міжнародна науково-практична конференція, Харків, 5−9 вересня 2016 р. Зб. наук. ст. − С. 67−75.

Витько В.И., Коваленко Г.Д. Потоки примесей при выбросах летучей золы ТЭС [Текст] / В.И. Витько, Г.Д. Коваленко // Екологічна безпека: Проблеми і шляхи вирішення. ХII Міжнародна науково-практична конференція, Харків, 11−15 вересня 2017 р. Зб. наук. ст. − С. 84−93.

Хабарова Г.В. Екологічний ризик забруднення атмосферного повітря викидами теплових електростанцій при використанні кам’яного вугілля: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Г.В.Хабарова; [Український науково-дослідний інститут екологічних проблем]. – Х., 2016. – 24 с.

Коваленко Г.Д. Оценивание экологического риска выбросов летучей золы и ее составляющих Змиевской ТЭС с учетом фракционного состава / Г.Д. Коваленко, В.И. Витько, А.В. Хабарова, В.В. Карташев и др. // Ядерна енергетика та довкілля – No1(9). – К.: 2017. – С. 44–48.

Ваганов П. А., Ман-Сунг Им. Экологические риски: учеб. пособие. Изд-е 2-е. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. – 152 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com