THE METERING SYNCHRONIZATION IN THE LIBERALIZED ELECTRICITY MARKETS

Authors

  • Oleh Viktorovych Kotsar Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7958-2335

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2018.164249

Keywords:

smart metering system, measurement, metering data, electric power, metering, error, dissonance, time scale

Abstract

The differentiated over time periods tariffs application has the purpose not only of calculating for the electricity, but primarily an effective demand side management tool by stimulating consumers to energy efficiently usage. In liberalized markets, the cost of electricity is differentiated on an hourly basis, which requires players from the market to agree on modes of electric energy production and consumption in real time. An integral condition for the implementation of energy-efficient behavior in terms of time-differentiating electricity costs is, inter alia, synchronization of electric energy metering at every point of its flow in the market and the binding of the metering results to the national time scale. The article analyzes the errors arising from the scan synchronization of electricity metering, the allowable metering of scan synchronization at each level of the distributed smart system for commercial electricity metering of the electricity market of Ukraine is estimated, and the technical solutions for ensuring the metering synchronization in the liberalized electricity markets are proposed.

References

Головкин П.И. Энергосистемы и потребители электрической энергии. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 359 с., ил.

Функционально-ориентированная оптимизация режимов электропотребления / А.В.Праховник // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора техн. наук, Киев, КПИ, 1981, – 36 с.

Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку України / Затв. спільним наказом Мінпаливенерго, НКРЕ, Держком-енергозбереження, Держстандарту, Держбуду та Держкомпромполітики України No32/28/28/276/75/54 від 17.04.2000 р.

Праховник А.В., Коцар О.В. Формування інформаційного забезпечення розрахунків за електричну енергію в умовах запровадження перспективних моделей енергоринку України // Энерг. и электрификация, 2009. – No3 – С.40 – 51.

Коцар О.В. Комплексне забезпечення достовірності та актуальності даних комерційного обліку в умовах запровадження в Україні ринку двохсторонніх договорів і балансуючого ринку // Енерг. та електрифікація, 2011. – No3 – С.27 – 39.

Коцар О.В. Керування часом в засобах диференційованого обліку електроенергії // Енерг. та електрифікація, 2011. – No9 – С.43 – 50.

Коцар О.В., Мінусова К.Д. Дослідження впливу похибки розсинхронізації на достовірність розрахунків в ОРЕ України // Энерг. и электрификация, 2009. – No – С.44 – 50.

ДСТУ EN 62054–21:2014 Вимірювання електричної енергії змінного струму. Тарифікація та керування навантагою. Частина 21. Додаткові вимоги до вимикачів із часовим механізмом (EN 62054–21:2004, IDT).

Коцар О.В. Класифікація даних обліку електричної енергії.

DLMS User Association [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.dlms.com.

Коцар О.В., Поліщук О.Ю. Практичні аспекти побудови та експлуатації АСКОЕ кінцевих споживачів // Енерг. та електрифікація, 2013. – No6 – С.53 – 64.

Система точного часу та підсистема забезпечення синхронності вимірювань в АСКОЕ ОРЕ України. Технічне завдання // Затв. Радою ринку, протокол від 23.06.2006 No 7 – 170 с, дод.

Активний споживач електроенергії. Проблеми та перспективи його функціонування в Україні / С.П. Денисюк, Т.М. Базюк // Енергетика та електрифікація, 2013. – No 11. – С. 38 – 42. – ISSN 0424 – 9879.

Коцар О.В. Розвиток АСКОЕ в умовах лібералізації ринку електричної енергії України // Технічна електродинаміка, 2018. – No 4 – С. 110 – 117.

Коцар О.В. Базові технічні рішення для побудови системи синхронізації часу в оптовому ринку електроенергії України // Энерг. и электрификация, 2006. – No2 – С.28 – 34.

Коцар О.В., Романько В.М. Методи та засоби синхронізації вимірювань під час диференційованого обліку електричної енергії в ОРЕ України // Український метрологічний журнал, 2009. – No4 – С.8 – 16.

Коцарь О.В., Мазан В.В. Синхронизация времени в АСКУЭ СИНЭТ // Энерг. и электрификация, 2003. – No 4 – С. 39 – 45.

Клейман О.С., Романько В.М., Коцар О.В. Пропозиції щодо створення серверів часу в галузі обліку енергоносіїв // VI Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія – 2008)» – Наукові праці конференції у 2-х томах, Харків, 2008. – Т 1. – С. 183 – 186.

Проблеми створення шкали єдиного часу вимірювальних систем електроенергетики України / О.С. Клейман, О.В. Коцар, П.О. Кравченко та ін. // Энерг. и электрификация, 2007. – No 1 – С. 42 – 49.

Клейман О.С., Романько В.М., Коцар О.В. Пропозиції щодо створення служби часу вимірювальних систем електроенергетики України // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні. VI Науково-практична конференція – Матеріали, Київ, 2007. – С. 51 – 60.

Державний первинний еталон одиниць часу і частоти / О.С.Клейман, В.П.Оголюк, Г.С.Сидоренко та ін. // Український метрологічний журнал, 1997.– Вип. 3.– С. 18–23.

Про метрологію та метрологічну діяльність. Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, No 30, ст. 1008 (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1314-18.

Про ринок електричної енергії [електронний ресурс] // Верховна Рада України; Закон від 13.04.2017 No 2019-VIII – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2019-19.

Кодекс комерційного обліку електричної енергії // Затверджено постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. No 311 – 66 с – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nerc.gov.ua/?id=31799.

Коцар О.В. Визначення похибки вимірювання активної електричної енергії в розподілених АСКОЕ // Український метрологічний журнал, 2010. – No3 – С.16 – 23.

Коцар О.В. Smart-системи вимірювання, обліку та управління енерговикористанням // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2018. – No 2 – С.7–12.

Issue

Section

LIBERALIZED MARKETS OF ENERGY