DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2018.164249

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИНХРОННОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ТА ОБЛІКУ В ЛІБЕРАЛІЗОВАНИХ РИНКАХ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Oleh Viktorovych Kotsar

Анотація


Застосування тарифів, диференційованих за періодами часу, має на меті не лише проведення розрахунків за електричну енергію, а в першу чергу є дієвим інструментом управління попитом шляхом стимулювання споживачів до ефективного енерговикористання. В лібералізованих ринках вартість електроенергії диференціюється погодинно, що вимагає від гравців ринку узгодження режимів виробітку і споживання електричної енергії в реальному часі. Невід’ємною умовою реалізації енергоефективної поведінки в умовах диференціації вартості електроенергії в часі є, зокрема, синхронізація вимірювань та обліку електричної енергії в кожній точці її перетікання на ринку і прив’язка результатів обліку до національної шкали часу. В статті досліджено похибки, що виникають внаслідок розсинхронізації вимірювань та обліку електроенергії, оцінено допустиму величину розсинхронізації вимірювань на кожному рівні розподіленої автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії ринку електричної енергії України, розроблено механізми і запропоновано технічні рішення забезпечення синхронності вимірювань та обліку в лібералізованих ринках електричної енергії.

Ключові слова


АСКОЕ; вимірювання; дані обліку; електроенергія; облік; похибка; розсинхронізація; шкала часу

Повний текст:

PDF

Посилання


Головкин П.И. Энергосистемы и потребители электрической энергии. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 359 с., ил.

Функционально-ориентированная оптимизация режимов электропотребления / А.В.Праховник // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора техн. наук, Киев, КПИ, 1981, – 36 с.

Концепція побудови автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку України / Затв. спільним наказом Мінпаливенерго, НКРЕ, Держком-енергозбереження, Держстандарту, Держбуду та Держкомпромполітики України No32/28/28/276/75/54 від 17.04.2000 р.

Праховник А.В., Коцар О.В. Формування інформаційного забезпечення розрахунків за електричну енергію в умовах запровадження перспективних моделей енергоринку України // Энерг. и электрификация, 2009. – No3 – С.40 – 51.

Коцар О.В. Комплексне забезпечення достовірності та актуальності даних комерційного обліку в умовах запровадження в Україні ринку двохсторонніх договорів і балансуючого ринку // Енерг. та електрифікація, 2011. – No3 – С.27 – 39.

Коцар О.В. Керування часом в засобах диференційованого обліку електроенергії // Енерг. та електрифікація, 2011. – No9 – С.43 – 50.

Коцар О.В., Мінусова К.Д. Дослідження впливу похибки розсинхронізації на достовірність розрахунків в ОРЕ України // Энерг. и электрификация, 2009. – No – С.44 – 50.

ДСТУ EN 62054–21:2014 Вимірювання електричної енергії змінного струму. Тарифікація та керування навантагою. Частина 21. Додаткові вимоги до вимикачів із часовим механізмом (EN 62054–21:2004, IDT).

Коцар О.В. Класифікація даних обліку електричної енергії.

DLMS User Association [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.dlms.com.

Коцар О.В., Поліщук О.Ю. Практичні аспекти побудови та експлуатації АСКОЕ кінцевих споживачів // Енерг. та електрифікація, 2013. – No6 – С.53 – 64.

Система точного часу та підсистема забезпечення синхронності вимірювань в АСКОЕ ОРЕ України. Технічне завдання // Затв. Радою ринку, протокол від 23.06.2006 No 7 – 170 с, дод.

Активний споживач електроенергії. Проблеми та перспективи його функціонування в Україні / С.П. Денисюк, Т.М. Базюк // Енергетика та електрифікація, 2013. – No 11. – С. 38 – 42. – ISSN 0424 – 9879.

Коцар О.В. Розвиток АСКОЕ в умовах лібералізації ринку електричної енергії України // Технічна електродинаміка, 2018. – No 4 – С. 110 – 117.

Коцар О.В. Базові технічні рішення для побудови системи синхронізації часу в оптовому ринку електроенергії України // Энерг. и электрификация, 2006. – No2 – С.28 – 34.

Коцар О.В., Романько В.М. Методи та засоби синхронізації вимірювань під час диференційованого обліку електричної енергії в ОРЕ України // Український метрологічний журнал, 2009. – No4 – С.8 – 16.

Коцарь О.В., Мазан В.В. Синхронизация времени в АСКУЭ СИНЭТ // Энерг. и электрификация, 2003. – No 4 – С. 39 – 45.

Клейман О.С., Романько В.М., Коцар О.В. Пропозиції щодо створення серверів часу в галузі обліку енергоносіїв // VI Міжнародна науково-технічна конференція «Метрологія та вимірювальна техніка (Метрологія – 2008)» – Наукові праці конференції у 2-х томах, Харків, 2008. – Т 1. – С. 183 – 186.

Проблеми створення шкали єдиного часу вимірювальних систем електроенергетики України / О.С. Клейман, О.В. Коцар, П.О. Кравченко та ін. // Энерг. и электрификация, 2007. – No 1 – С. 42 – 49.

Клейман О.С., Романько В.М., Коцар О.В. Пропозиції щодо створення служби часу вимірювальних систем електроенергетики України // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні. VI Науково-практична конференція – Матеріали, Київ, 2007. – С. 51 – 60.

Державний первинний еталон одиниць часу і частоти / О.С.Клейман, В.П.Оголюк, Г.С.Сидоренко та ін. // Український метрологічний журнал, 1997.– Вип. 3.– С. 18–23.

Про метрологію та метрологічну діяльність. Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, No 30, ст. 1008 (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1314-18.

Про ринок електричної енергії [електронний ресурс] // Верховна Рада України; Закон від 13.04.2017 No 2019-VIII – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2019-19.

Кодекс комерційного обліку електричної енергії // Затверджено постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. No 311 – 66 с – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nerc.gov.ua/?id=31799.

Коцар О.В. Визначення похибки вимірювання активної електричної енергії в розподілених АСКОЕ // Український метрологічний журнал, 2010. – No3 – С.16 – 23.

Коцар О.В. Smart-системи вимірювання, обліку та управління енерговикористанням // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2018. – No 2 – С.7–12.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com