DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2011.169588

МОДЕЛІ ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ НА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ЗА УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ ЛІМІТІВ НА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

Olena Mykolaivna Kozub

Анотація


В роботі вирішуються задачі оптимізації структури виробництва та споживання паливно-енергетичних ресурсів, що дозволяє удосконалити організаційно-виробничий механізм функціонування металургійних підприємств та сформулювати практичні пропозиції щодо оптимізації структури виробництва з урахуванням комплексу економічних, енергетичних та природно-екологічних факторів, враховуючи такі особливості діяльності сучасних металургійних комбінатів, як кількісну і якісну недосконалість їх структури виробництва, які спричинюють випуск неконкурентоспроможної продукції.

Ключові слова


паливно-енергетичні ресурси; енергоефективність; енергозбереження; енергоспоживання; парникові гази; металургійні підприємства; структура виробництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Иншеков Е.Н. Технико-экономические аспекты повышения энергоэффективности металлургического комплекса в условиях действия Киотского протокола/ Е.Н. Иншеков, Е.Н.Кравченко.- Киев, 2008.-41 с.– Деп. в ДНТБ Украины 07.07.2008, No 110-Ук2008.

Дзюбан В.С. Энергоресурсосбережение - приоритетная задача предприятий Украины: [Снижение энергопотребления предприятий горнодобывающей промышленности] / В.С.Дзюбан, М.И. Рымар // Энергосбережение.- 2006. - No 11.- С. 10-11.

Жуков Ю.П. Особенности расчета объемов энергосбережения промышленными экономическими агентами при энергоаудите: [Энергетика. Энергосбережение. Энергоменеджмент] / Ю.П. Жуков, В.Ф. Боронин // Энергосбережение.- 2006.- No 8.- С. 20-22.

Енергетичний аудит: Навчальний посібник / [О.І. Соловей, В.П. Розен, Ю.Г. Лега, О.О.Ситник, А.В. Чернявський, Г.В. Курбака]. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – 299 с.

Звіт про результати 16-тої конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміни клімату в Канкуні від 28.02.2011 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.necu.org.ua/review-ghg-potential/.

Kyoto Protocol. Status of ratification [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.unfccc.int/files/essential_background/kyoto_protocol.pdf.

До питання оптимізації енергоспоживання в металургії: [Економія енергетичних та сировинних ресурсів в металургії] / Державне підприємство "Укрпромзовнішекспертиза", м. Київ // Енергоресурсозбереження. – 2006. – No 3. – С. 9–15.

Проект Закону України “Про регулювання у сфері енергозбереження” від 1 листопада 2010 No 7231 // База “Законодавство України” на сайті Ліга закон [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/?s=search&idView=LZ_SUITE_LZ&beginPos=41&countBlock=10&kw2=251&sort=15.

Іншеков Є.М. Принципи формування відповідальності промислових підприємств за використання енергетичних ресурсів та викиди парникових газів [Текст] / Є.М. Іншеков, О.С. Дробаха , О.М. Козуб // Науковий журнал „Промелектро”. – 2010. – No4. – C.23–28.

Цепенюк Н. Стратегічні пріоритети розвитку промисловості будівельних матеріалів регіону [Текст] / Н. Цепенюк // Галицький економічний вісник. — 2011. — No1(30). — С.123–127 – (економіка та управління національним господарством).

Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах: Уч. пособие для студентов эконом. спец. вузов [Текст] / И.Л. Акулич. – М.: Высш. шк., 1986. – 319 с.

Зайченко Ю.П. Дослідження операцій: Підручник. – 4–е вид., перероб. і допов. [Текст] / Ю.П. Зайченко. – К. : 2000. – 688 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com