MODELS OF OPTIMAL USE OF ENERGY RESOURCES IN STEEL MILLS BY SETTING BRANCH LIMITS ON GREENHOUSE GAS EMISSIONS

Authors

  • Olena Mykolaivna Kozub Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2011.169588

Keywords:

energy resources, energy efficiengy, energy saving, energy consumption, greenhouse gases, steel mills, production structure

Abstract

In this paper carry out solving the optimization’s tasks of production structure and consumption structure of energy resources for improving organizational and production mechanism of the operation of steel mills and for formulating the practical suggestion on optimize the structure of production, taking into account the complex of economic, energy and environmental factors, including the following features of modern steel mills, as quantitative and qualitative shortcomings of the production structure that cause release of uncompetitive products.

References

Иншеков Е.Н. Технико-экономические аспекты повышения энергоэффективности металлургического комплекса в условиях действия Киотского протокола/ Е.Н. Иншеков, Е.Н.Кравченко.- Киев, 2008.-41 с.– Деп. в ДНТБ Украины 07.07.2008, No 110-Ук2008.

Дзюбан В.С. Энергоресурсосбережение - приоритетная задача предприятий Украины: [Снижение энергопотребления предприятий горнодобывающей промышленности] / В.С.Дзюбан, М.И. Рымар // Энергосбережение.- 2006. - No 11.- С. 10-11.

Жуков Ю.П. Особенности расчета объемов энергосбережения промышленными экономическими агентами при энергоаудите: [Энергетика. Энергосбережение. Энергоменеджмент] / Ю.П. Жуков, В.Ф. Боронин // Энергосбережение.- 2006.- No 8.- С. 20-22.

Енергетичний аудит: Навчальний посібник / [О.І. Соловей, В.П. Розен, Ю.Г. Лега, О.О.Ситник, А.В. Чернявський, Г.В. Курбака]. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – 299 с.

Звіт про результати 16-тої конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміни клімату в Канкуні від 28.02.2011 [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.necu.org.ua/review-ghg-potential/.

Kyoto Protocol. Status of ratification [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.unfccc.int/files/essential_background/kyoto_protocol.pdf.

До питання оптимізації енергоспоживання в металургії: [Економія енергетичних та сировинних ресурсів в металургії] / Державне підприємство "Укрпромзовнішекспертиза", м. Київ // Енергоресурсозбереження. – 2006. – No 3. – С. 9–15.

Проект Закону України “Про регулювання у сфері енергозбереження” від 1 листопада 2010 No 7231 // База “Законодавство України” на сайті Ліга закон [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/?s=search&idView=LZ_SUITE_LZ&beginPos=41&countBlock=10&kw2=251&sort=15.

Іншеков Є.М. Принципи формування відповідальності промислових підприємств за використання енергетичних ресурсів та викиди парникових газів [Текст] / Є.М. Іншеков, О.С. Дробаха , О.М. Козуб // Науковий журнал „Промелектро”. – 2010. – No4. – C.23–28.

Цепенюк Н. Стратегічні пріоритети розвитку промисловості будівельних матеріалів регіону [Текст] / Н. Цепенюк // Галицький економічний вісник. — 2011. — No1(30). — С.123–127 – (економіка та управління національним господарством).

Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах: Уч. пособие для студентов эконом. спец. вузов [Текст] / И.Л. Акулич. – М.: Высш. шк., 1986. – 319 с.

Зайченко Ю.П. Дослідження операцій: Підручник. – 4–е вид., перероб. і допов. [Текст] / Ю.П. Зайченко. – К. : 2000. – 688 с.

Issue

Section

TECHIQUE