ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ВНАСЛІДОК ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ АВТОТРАНСПОРТОМ (НА ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА)

Authors

  • Iryna Oleksandrivna Rabosh Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6863-3945
  • Olena Viktorivna Kofanova Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9851-6392

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2018.175646

Keywords:

автотранспортний комплекс, екологічна безпека, шкідливі речовини, середньорічні концентрації, потенційний ризик, рівень забруднення

Abstract

Проведено аналіз впливу автотранспортного комплексу на здоровя людей, що проживають на придорожніх територіях Шевченківського та Святошинського районів м. Києва. Актуальність роботи визначається збільшенням техногенного навантаження на навколишнє середовище внаслідок зростання потоків автотранспортних засобів на автомагістралях міста. На основі аналізу даних про середньорічні концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі на досліджуваних територіях визначено потенційний ризик здоров’ю населення при хронічному впливі забруднення атмосфери. Також встановлено рівні забруднення атмосферного повітря від автотранспорту. Науковою новизною є теоретичне обґрунтування та практичне підтвердження інгредієнтного забруднення від автотранспорту з отриманням величини ризику, що наноситься здоров’ю населення на досліджуваних територіях. Аналіз даних може дати змогу оцінити кількість населення, що зазнає негативного впливу від забруднення повітря, з метою розробки рекомендацій щодо мінімізації ризиків для здоров’я людей.

Author Biographies

Iryna Oleksandrivna Rabosh, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант 

Olena Viktorivna Kofanova, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

д-р. пед. наук, канд. хім. наук, проф.

References

ВООЗ: Всесвітня статистика здоров’я [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.who.int/gho/publications/world_ health_statistics/2018/en. – Назва з екрана.

Чепелевська Л. А. Тенденції медико-демографічних показників України у ХХІ столітті /Л. А. Чепелевська // Україна. Здоров’я нації.– 2018. №1. – С. 48–53.

Транспортна екологія: навчальний посібник / [О. І. Запорожець, С. В. Бойченко, О. Л. Матвєєва, С. Й. Шаманський та ін.] – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 508 с.

Кофанов, А. Е. Геоэкологические аспекты моделирования локального загрязнения приземного атмосферного воздуха отработавшими газами автотранспортных средств / А. Е. Кофанов, Ю. Р. Холковский // Горная механика и машиностроение. – 2017. − № 4. – С. 20−33.

АОНС США. Здоров’я людини: оцінка впливу [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.epa.gov/oswer/ riskassessment/human_health_exposure.htm. – Назва з екрана.

АОНС США. Регіональні рівні концентрації. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.epa.gov/reg3hwmd/risk/human/rbconcentration_table/Generic_Tables/docs/params_sltable_run_JAN2018.pdf. – Назва з екрана.

United States Environmental Protection Agency: region 3 risk assessment: [Електроний ресурс]. – 2011. – Режим доступу : http://www.epa.gov/ (Методичні аспекти оцінки ризику (US EPA Region 3 Risk Assessment). http://www.epa.gov/ reg3hwmd/risk/riskmenu.htm). – Назва з екрана.

Мезенцева Н. І. Захворюваність і здоров’я населення в Україні: суспільно-географічний вимір: Монографія / Н. І. Мезенцева, С. П. Батиченко, К. В. Мезенцев. – К.: ДП «Прінт Сервіс», 2018. – 136 с.

Стан здоров’я дитячого населення – майбутнє країни (частина 1) / [Ю. Г. Антипків, О. П. Волос овець, В. Г. Майданник та ін.] // Здоровье ребенка, 2018.– №1. – С. 11–21

Дудіна О. О. Медичні аспекти народжуваності (стан дітородної діяльності) / О О. Дудіна, Ю. Ю. Габорець // Україна. Здоров’я нації.– 2017. №4/1. – С. 39–46

Щорічник стану забруднення атмосферного повітря на території України за даними державної системи спостережень гідрометслужби за 2018 рік. ЦГО. – К., 2018. – [Електронний ресурс] − Режим доступу: http://www.cgo.kiev.ua/index.php?dv=vidximzab. – Назва з екрана.

Кухтик Н. О. Прогрів каталітичного нейтралізатора після запуску холодного двигуна і його вплив на ефективність нейтралізації забруднюючих речовин / Н. О. Кухтик // Вісник Національного транспортного університету. Серія : Технічні науки : наук.-тех. збірник. – К.: НТУ, 2017. – Вип. 1 (37). – С. 195–202.

Канило, П. М. Автотранспорт. Топливно-экологические проблемы и перспективы: монографія / П. М. Канило. – Х.: ХНАДУ. – 2013. – 272 с.

Тріфонов Д. М. Поліпшення паливної економічності і екологічних показників автомобіля використанням теплових акумуляторів фазового переходу для прогріву двигуна: дис. к.т.н.: cпец. 05.22.20 / Д. М. Тріфонов. – Київ, 2018. – С. 236.

Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. №956. ДНАОП 0.00-3.07-02. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.qdpro.com.ua/document/11441. – Назва з екрана.

Перелік гранично допустимих концентрацій (ГДК) та орієнтовних безпечних рівнів діяння (ОБРД) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць [Електронний ресурс]. – Режим доступу :www.eco.ck.ua/docs/Perelik%20rechovyn,%20klas%20nebezpeky.doc. – Назва з екрана.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ − Назва з екрана.

Методичні рекомендації МР 2.2.12-142-2007. Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря. Затв. Наказом МОЗ України від 13.04.07 № 184. – Київ, 2007. – 40 с.

Инструкция 2.1.6.11–9–29–2004 [Электронный ресурс] / Министерства здравоохранения республики Беларусь «Оценка риска для здоровья населения от воздействия химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух» – Режим доступа : http://med.by/methods/pdf/2.1.6.11-9-29-2004.pdf.

Published

2019-03-15

Issue

Section

SYSTEM ECOLOGICAL AND ENERGY STUDIES