DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2019.182662

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ГЕОХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІСЬКИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН ВНАСЛІДОК АВТОТРАНСПОРТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Oleksandr Oleksandrovych Borysov, Olena Viktorivna Kofanova

Анотація


У роботі досліджено вплив автотранспортних потоків м. Києва та викидів шкідливих речовин на території, які призначені для відпочинку людей. Розроблено методику та запропоновано інтегральний показник геохімічного навантаження на територію рекреаційного призначення з боку автотранспорту та інгредієнтів викидів автотранспортних засобів, який враховує (залежно від виду зони відпочинку й діяльності людей) рівні забруднення атмосферного повітря, ґрунтів і ґрунтових розчинів, поверхневих вод, а також біоіндикаційні показники досліджуваної території. Для розрахунку інтегрального показника застосовано методи математичної статистики, математичного моделювання, натурні спостереження, емпіричні дослідження та обчислювальний експеримент. За інтегральним показником встановлено, що досліджувані придорожні зони відпочинку людей досить часто є потенційно небезпечними для їх здоров’я через шкідливий вплив автотранспортних потоків. За різних погодних і метеорологічних умов спрогнозовано вплив автотранспортних потоків на екологічний стан досліджуваних територій за певної дорожньої ситуації.

Ключові слова


рекреаційна зона; придорожні території; автотранспортне навантаження; екологічна безпека; викиди автотранспортних засобів; інтегральний показник геохімічного навантаження

Повний текст:

PDF

Посилання


Парсаданов І. В. Підвищення якості і конкурентоспроможності дизелів на основі комплексного паливно-екологічного критерію : монографія. Харків : НТУ "ХПІ", 2003. 244 с.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського : веб-сайт. URL: http://cgo-sreznevskyi.kiev.ua (дата звернення: 17.01.2019).

Зилов Е. А. Гидробиология и водная экология (организация, функционирование и загрязнение водных экосистем) : учебное пособие. Иркутск : Иркутский университет, 2008. 138 с.

Транспортна екологія. Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення дисципліни та виконання індивідуальних завдань для студ. напряму підготов. 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту) / Павличенко А. В., Лисицька С. М., Борисовська О. О., Деменко О. В. - Дніпропетровськ : Нац. гірничий ун-т, 2012. 39 с.

Кофанова Е. В., Борисов А. А., Евтеева Л. И. Рассеивание вредных веществ в придорожном воздушном пространстве вблизи водных объектов г. Киева. Горная механика и машиностроение. 2018. No2. С. 31−38.

Борисов О. О., Кофанова О. В. Проблеми вторинної міграції хімічних елементів – інгредієнтів викидів автотранспортних засобів на придорожніх рекреаційних територіях міст. Екологічні науки. 2019. Вип. 1 (924). т. 1. С. 17–21.

Кофанов О. Є., Борисов О. О. Екологічне навантаження з боку автотранспортних потоків на придорожні території рекреаційного призначення. Енергетика : економіка, технології, екологія. 2018. No 4.С. 124–133.

Рабош, І. О., Кофанова О. В. Ліхеноіндикаційні дослідження в градієнті антропогенного навантаження (на прикладі паркових зон м. Києва). Екологічні науки. 2019. Вип. 1 (924). т. 1. С. 46–50.

Расчетная инструкция (методика) по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ автотранспортными средствами в атмосферный воздух / Рузский А. В. и др. Москва, 2006. URL: http://www.opengost.ru/iso/3174-raschetnaya-instrukciya-metodika-po-inventarizacii-vybrosov-zagryaznyayuschih-veschestv-avtotransportnymi-sredstvami-v-atmosfernyy-vozduh.html (дата звернення: 17.01.2019).

Степура В. С., Бєлятинський А. О., Кужель Н. В. Основи експлуатації автомобільних доріг і аеродромів: навчальний посібник. Київ, 2013. 204 с.

Платонов А. П. Меры снижения воздействия противогололедных материалов на придорожные территории. Наука и техника в дорожной отрасли. 1997. No 2. С. 11.

Опаловский А. А. Планета Земля глазами химика. Москва : Наука, 1990. 224 с.

Борисов О. О. Геоекологічна оцінка ризику кислотно-сольового забруднення примагістральних ділянок педосфери (на прикладі міста Києва). Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2016. No 4(96). С. 41−48.

Хабаров В. А. Комплексная геоэкологическая оценка урбанизированных территорий в условиях техногенеза : дис. ... д-ра геогр. наук : 25.00.36 / Москва, 2003. 570 c.

Борисов О. О., Кофанова О. В. Комплексний аналіз геохімічного стану придорожніх територій великого міста. Вісник Нац. техніч. ун-ту "ХПІ". Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях. 2017. No32(1254). С. 91−97. DOI:10.20998/2413-4295.2017.32.15.

Берлянд М. Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. 449 с.

Чернявский С. А. Исследование трансформации химических примесей в атмосфере и оценка экологического риска как условие повышения информативности системы мониторинга : дис. ... канд. техн.

наук : 05.11.13 / Москва, 2016. 136 с.

Замай С. С., Якубайлик О. Э. Моделирование оценки и прогноза загрязнения атмосферы промышленными выбросами в информационно-аналитической системе природоохранных служб крупного города : учеб. пособ. Красноярск : Красноярский гос. ун-т, 1998. 109 с.

Системный анализ и принятие решений. Технология вычислений в системе компьютерной математики Mathcad : учеб. пособ. / В. А. Холоднов и др. Санкт-Петербург, 2013. 154 с.

Кофанов О. Є. Моделювання розсіювання і локального концентрування полютантів у придорожньому повітряному просторі. Вісник НТУ «ХПІ». Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях. 2018. No 9 (1285). С. 190–197.

Методы расчета выбросов от автотранспорта и результаты их применения / В. В. Донченко и др. Журнал автомобильных инженеров. 2014. No 3 (86). С. 44–51.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com