INTEGRATED ENERGY SUPPLY SYSTEM WITH THE USE OF VENTILATION SYSTEMS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2020.233598

Keywords:

energy hub, multi-energy system, renewable energy source, energy storage, combined system, electricity generation, ventilation and air conditioning system

Abstract

The implementation of an integrated energy supply system is an effective way to increase energy efficiency, reduce CO2 emissions and increase the use of renewable energy, as well as provide opportunities for energy production, conversion and storage in interconnected infrastructures for energy system operators and consumers. Also, increasing the level of energy efficiency of the energy supply system is one of the important strategies to slow down the growth of demand and mitigate the negative impact on health, the economy and the environment. The article considers the integrated use of energy, the introduction of energy hubs as part of future energy networks and proposes a schematic diagram of an integrated energy supply system. The article presents the results of modeling and computational experiment of ventilation and air conditioning systems in the integrated power supply system, taking into account the technical and operational characteristics of SES, regulatory and technical documents and building codes. According to the results of the study, it is established that the schedule of SES generation and the schedule of electricity consumption by ventilation and air conditioning systems are similar, which leads to a reduction in operating costs and a reduction in the load on the building's power supply system. The scientific substantiation of the integration of the energy storage system into the energy supply structure has been further developed, which will ensure the reliability of the power supply and the efficiency of the solar power plant.

References

Winzer C. Conceptualizing energy security. Energy Policy, 2012, vol. 46, issue C. – P. 36-48.

International Energy Agency, World Energy Statistics and Balances 2020 (database), IEA, Paris. URL: https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2020

U.S. Energy Information Administration. 2018 Commercial Buildings Energy Consumption Survey Preliminary Results. URL: https://www.eia.gov/consumption/commercial/

U.S. Energy Information Administration. Energy use in homes. URL: https://www.eia.gov/ energyexplained/use-of-energy/homes.php.

Deshko V. I. Monitorynh temperaturnoho stanu navchalnoho korpusu / V. I. Deshko, I.U. Bilous// Enerhetyka: ekonomika, tekhnolohii, ekolohiia : naukovyi zhurnal. – 2015. – No 2 (40). – P. 22–29.

Deshko V .I., Bilous I.U., Hetmanchuk H.O. Bazy klimatolohii dlia vyznachennia enerhetychnykh kharakterystyk budivel. Naukovyi zhurnal «Enerhetyka: ekonomika, tekhnolohii, ekolohiia». 2017. No4. P. 67-73.

Renewable Energy Policies in a Time of Transition: Heating and Cooling. URL: https://www.irena.org/publications/2020/Nov/Renewable-Energy-Policies-in-a-Time-of-Transition-Heating-and-Cooling 8. DBN V.2.5-67:2013. Opalennia, ventyliatsiia ta kondytsionuvannia. [Chynnyi vid 2014-01-01]. Vyd. ofits.

Kyiv, 2013. 240 p.

ASHRAE 62.1–2019 «Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality». URL:

https://ashrae.iwrapper.com/ASHRAE_PREVIEW_ONLY_STANDARDS/STD_62.1_2019

R. Li, W. Wei, S. Mei, Q. Hu, and Q. Wu, “Participation of an energy hub in electricity and heat distribution

markets: An MPEC approach,” IEEE Trans. Smart Grid, DOI: 10.1109/TSG.2018.2833279, in press, 2018.

Leibowicz, B. D., Lanham, C. M., Brozynski, M. T., Vázquez-Canteli, J. R., Castejón, N. C., & Nagy, Z. (2018). Optimal decarbonization pathways for urban residential building energy services. Applied energy, 230. – P.

-1325.

Kontseptsiia realizatsii derzhavnoi polityky u sferi zabezpechennia enerhetychnoi efektyvnosti budivel u

chastyni zbilshennia kilkosti budivel z blyzkym do nulovoho rivnem spozhyvannia enerhii: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29.01.2020 r. No 88-r.

Shliakhy pidvyshchennia enerhoefektyvnosti budivel v krainakh YeS ta v Ukraini / A. M. Kariuk, O. B. Koshlatyi, T. V. Lvovska, V. A. Pashynskyi // Technology, engineering and science – 2018 : I mizhnar. nauk.-prakt. konf., London, 24-25.10 2018. – London : PoltNTU, 2018. – P. 19-21.

Barannik V.O. Enerhoefektyvnist rehioniv Ukrainy: problemy, otsinky ta naiavnyi stan / Rehionalnyi filial Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen u m. Dnipro. – 2017. – 26 p. – [Elektronnyi resurs]: – URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/energoefekt-5cecc.pdf

Demchenko V.V., Chupryna Kh.M., O.V. Nevmerzhytskyi O.V. Metody pidvyshchennia enerhoefektyvnosti budivli [Elektronnyi resurs]: – URL.: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all- fbtegp2017/paper/view/2664/2042

Deshko V. I., Bilous I. U., Buiak N. A. (2019). Vplyv pereryvchastykh rezhymiv opalennia na dynamiku enerhopotreby ta umovy komfortnosti budivel iz riznym rivnem teplovoho zakhystu. Naukovi visti KPI: mizhnarodnyi naukovo-tekhnichnyi zhurnal, 2019,No 4 (126).

Karpenko, V. O. "Rehuliuvannia produktyvnosti ventyliatsiinykh ustanovok za rakhunok zminy chastoty obertannia elektrodvyhuna " Materialy naukovo-tekhnichnoi konferentsii studentiv ta mahistrantiv Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu. Vypusk KhI. Tom II.-Melitopol: TDATU, 2012.-318 p. (2012).

Hubyna Y.A., Horshkov A.S. Enerhosberezhenye v zdanyiakh pry utylyzatsyy tepla vitiazhnoho vozdukha. // Stroytelstvo unykalnikh zdanyi i sooruzhenyi. 2015. No 4 (31). P. 209 - 219.

Xiao F, Wang S. Progress and methodologies of lifecycle commissioning of HVAC systems to enhance building sustainability. Renew Sustain Energy Rev 2009;13:1144–9.

Federal Energy Management Program (FEMP). Continuous Commissioning Guidebook for Federal Managers.2013. URL:https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.456.7173&rep=rep1&type=pdf

Veremiichuk Y.A., Opryshko V.P., Prytyskach I.V., Yarmoliuk O.S. Optymizatsiia funktsionuvannia intehrovanykh system enerhozabezpechennia spozhyvachiv. Kyiv, Vydavnychyi dim «Kyi», 2020. 186 p. ISBN 987- 617-7177-12-7.

Veremiichuk, Y., Prytyskach, I., Yarmoliuk, O., Opryshko, V. Energy Hub Function Optimization Models During Ukrainian Energy Resources Market Liberalization. Power and Electrical Engineering. Vol.34, 2017, pp.49-52. ISSN 2256-0238. e-ISSN 2256-0246. Available from: doi:10.7250/pee.2017.009.

Yurii Veremiichuk, Ivan Prytyskach, Olena Yarmoliuk and Vitalii Opryshko “Energy sources selection for industrial enterprise combined power supply system” 2019 IEEE 6th International conference on energy smart systems. Kyiv, Ukraine.

Veremiichuk Y.A. Stepanenko V.A., Eksperymentalne doslidzhennia efektyvnosti heneratsii dakhovoi SES korpusu No22. KhII Naukovo-tekhnichna konferentsiia Instytutu enerhozberezhennia ta enerhomenedzhmentu Enerhetyka. Ekolohiia. Liudyna 7-8.12. 2020. P. 144-150.

Stepanenko, V. A. Intehrovana systema enerhozabezpechennia iz zastosuvanniam ventyliatsiinykh system : mahisterska dys. : 141 Elektroenerhetyka, elektrotekhnika ta elektromekhanika» / Stepanenko Vitalii Anatoliiovych. – Kyiv, 2020. – 108 p.

Published

2020-04-27

Issue

Section

SUSTAINABLE ENERGY