PROSPECTS AND CHALLENGES OF FAIR TRANSFORMATION OF COAL REGIONS OF UKRAINE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2021.247379

Keywords:

energy sector, innovations, transformation of coal regions, energy legislation, coal industry, social guarantees, eco-technological parks.

Abstract

The paper analyzes the changes taking place in recent years in the coal industry of Ukraine and the world and examines measures for innovation in energy. The main goals, challenges and prospects of fair transformation of coal regions are revealed by analyzing the current state of the coal industry of Ukraine and world trends. The instruments of the state policy on providing the fired workers of the coal regions with jobs in case of liquidation / transformation of mines are defined and the alternatives of the policy of promoting the employment of the fired workers for making effective decisions are established. Peculiarities and factors of creation of technological or eco-technological parks on the basis of coal enterprises are studied. It is concluded that one of the effective solutions for the fair transformation of coal regions can be the transformation / transformation of the mine as a state enterprise into a park system by involving energy companies. The implementation of investment projects using the infrastructure of the mine for other activities is promising. Significant work should be done on job creation programs and training / retraining / retraining of workers, design of industrial parks and implementation of innovative projects.

References

Tsili staloho rozvytku - Global Compact Network Ukraine. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: https://globalcompact.org.ua/pro-nas/tsili-stijkogo-rozvytku//. – Nazva z ekrana.

Proiekt KMU «Pro skhvalennia Druhoho natsionalno vyznachenoho vnesku Ukrainy do Paryzkoi uhody». [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: https://mepr.gov.ua/. – Nazva z ekrana.

Dorozhnia karta klimatychnykh tsilei Ukrainy do 2030 roku. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/dk-clim-ciley-full2.pdf .– Nazva z ekrana.

Proiekt Analitychnoho ohliadu Druhoho natsionalno vyznachenoho vnesku Ukrainy do Paryzkoi uhody, kviten 2021. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: https://mepr.gov.ua. – Nazva z ekrana.

Ramkovi prohramy z doslidzhen ta innovatsii (horyzont 2020 ta horyzont Yevropa) ta initsiatyvy Yevropeiskoi komisii (Ievropeiskyi zelenyi kurs). [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: https://mon.gov.ua/ua/nauka/yevrointegraciya/ramkovi-programi-z-doslidzhen-ta-innovacij-gorizont-2020-ta-gorizont-yevropa-ta-iniciativi-yevropejskoyi-komisiyi-yevropejskij-zelenij-kurs. – Nazva z ekrana.

Proiekt rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy “Pro skhvalennia Kontseptsii transformatsii vuhilnykh rehioniv Ukrainy na period do 2030 roku”. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: https://www.minregion.gov.ua. – Nazva z ekrana.

Vidkrytyi lyst Platformy staloho rozvytku vuhilnykh mist Donetskoi oblasti shchodo protsesu transformatsii shakhtarskykh rehioniv. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: https://ua.interfax.com.ua/news/press-release/760258.html. – Nazva z ekrana.

Dosvid transformatsii shakhtarskykh rehioniv: Rekomendatsii dlia Ukrainy. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: https://ecoaction.org.ua/aftercoal-ua.html– Nazva z ekrana.

Kharytonova T.Ie., Hryhorieva Kh. A. Enerhetychnyi skladnyk ukrainskoho Green Deal: analiz pravovykh peredumov. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. URL: http://www.lsej.org.ua/2_2021/37.pdf.

ZVIT pro rezultaty audytu efektyvnosti vykorystannia koshtiv derzhavnoho biudzhetu, peredbachenykh Ministerstvu enerhetyky ta vuhilnoi promyslovosti Ukrainy na derzhavnu pidtrymku vuhledobuvnykh pidpryiemstv na chastkove pokryttia vytrat iz sobivartosti hotovoi tovarnoi vuhilnoi produktsii. [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/32-2_2019/Zvit_32-2_2019.pdf. – Nazva z ekrana.

Nova enerhetychna stratehiia Ekrainy do 2035 roku: «http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112. – Nazva z ekrana.

Strukturna transformatsiia ekonomiky mist Zakhidnoho rehionu Ukrainy: peredumovy, chynnyky ta osoblyvosti: naukova dopovid / NAN Ukrainy. DU «Instytut rehionalnykh doslidzhen imeni M. I. Dolishnoho NAN Ukrainy»; nauk. redaktor M.I. Melnyk. – Lviv, 2020. – 163 s. (Seriia «Problemy rehionalnoho rozvytku»)

Rozvytok publichno-pryvatnoho partnerstva u protsesi modernizatsii vuhilnoi promyslovosti ta teplovoi enerhetyky: monohrafiia / O.I. Amosha, D.Iu. Cherevatskyi, Yu.S. Zaloznova ta in.; za zah. red. O.I. Amoshi; NAN Ukrainy, In-t ekonomiky prom-sti. Kyiv, 2019. 160 s. https://iie.org.ua/monographs-2019/rozvitok-publichno-privatnogo-partnerstva-u-protsesi-modernizatsiyi-vugilnoyi-promislovosti-ta-teplovoyi-energetiki/

Iakoiu maie buty derzhavna polityka Ukrainy shchodo shakhtariv za umov masovoho zakryttia vuhledobuvnykh pidpryiemstv? [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XC8J.pdf. – Nazva z ekrana.

Published

2021-12-21

Issue

Section

SUSTAINABLE ENERGY