EVALUATION OF ENERGY CONSUMPTION OF DRILLING TOOLS WHEN DRILLING WELLS ON KARSTED ROCK BLOCKS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2022.271495

Keywords:

energy consumption, energy consumption of drilling, drilling capacity, well, karst

Abstract

The article is devoted to the analysis of energy consumption in the process of drilling wells in karst rock blocks. The paper presents the results of experimental and analytical studies of the drilling process and energy consumption for the destruction of rock massifs with a complex structure characterized by the presence of karst cavities. The operation of the drilling machine during the drilling of the karst rock block was monitored. In the article, the use of the criterion of energy intensity of the well drilling process is proposed to assess the level of energy consumption by the drilling rig. On the basis of the conducted research, the dependence of the rotary power of the drilling machine on the productivity of drilling wells was established, and the dependence of the specific energy intensity of rock drilling on the drilling productivity was determined.

The results of the conducted analytical and experimental studies on the determination of the geological structures of well columns by the energy intensity of their drilling process allow the development of designs of well charges for effective and safe destruction of complex rock massifs.

References

Таngaev I.A. Byrimost i vzryvaemost gornyx porod / I.A.Tangaev. – М.: Nedra, 1978.– 184 p.

Кrychkov A.I. Energeticheskie harakteristiky gornyx porod pri razrusheniy / A.I. Кrychkov // Visnyk NTUU «КPI». Serya «Girnichtvo». Zb. nauk. prac.– К.: NTUU «КPI», 2001. – Vip. 6. – P. 13 – 17.

Оcenka burimosti porod po udelnoy energoemkosti sharoshechnogo burenia / I.A. Таngaev, Y.М. Dоdis, I.Е. Shumskov, К.S. Shauhanov // Gorn. zhurnal. – 1974. – №4. – P. 56–59.

Boiko V.V. Problemu seismichnoi bezpeku vybuhovoy spravy у каrierah Ukrainy / V.V. Bоiko. – К.: ТОV «Vydavnictvo Stal», 2012. – 235 p.

Кrychkov A.I. Vuznachenny parametriv micnosti girskih гірських pored u кіnetuchniy teorii ruinuvanny analituchnum metodom/ A.I. Кrychkov, N.І. Zhukova // Problemu ohoronu praci v Ukraini. Zb. nauk. prac. – К.: NNDІОP, 2000. – Vyp. 3. – P. 78–82.

Sobolevskiy R.V. Upravlinny yakistu byrovuh robit dlya pidvyshchennya efektyvnosti аlmazno-каnatnogo rizannya/ R.В. Sobolevskiy, V.О. Shlapak, О.V. K Камskih// Vіsnyk Кremenchuckogo nacionalnogo universitetu імеnі Мuhaila Оstrogradskogo. – Кremenchuk, 2015. – № 5. – P. 106 – 111.

Zhukova N.І. Оbgruntuvannya energozberigauchoy tehnologii burovih robit na karierah budivelnuh materialiv/ N.І. Zhukova // Visnyk NTUU «КPI». Serya «Girnichtvo». Zb. nauk. prac.– К.: NTUU «КPI», – 2003. – Вип. 8. – P. 49–54.

Voitenko Yu.І. Pro еnergoemnist ruynuvannia girskih pored ta shlyahi ii zmenshennya/ Yu.І.Voitenko, А.М.Shakurov // Visnyk NTUU «КPI». Serya «Girnichtvo». Zb. nauk. prac.– К.: NTUU «КPI»,, 2016. – Vup. 31. – P. 11 – 25.

Published

2023-03-09

Issue

Section

MONITORING, DIAGNOSTICS AND MANAGEMENT BY ENERGY PROCESSES AND EQUIPMENT