Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Порядок розгляду статей

  1. Стаття, оформлена відповідно до встановлених вимог, надсилається (здається) в редакцію (технічному секретареві) (Н.О. Кравчук +38(044) 204-82-37, http://energy.kpi.ua, e-mail: kravkpi@ukr.net ).
  2. Редакція здійснює попередню експертизу статті на відповідність тематиці видання і вимогам до оформлення.
  3. За умови відповідності тематиці видання, з  виконанням усіх вимог до оформлення, стаття передається на рецензування.
  4. Після отримання рецензії редакція електронною поштою направляє зауваження авторам статті. 

   

 • Порядок рецензування статей

  Статті, взяті до розгляду після попередньої експертизи, підлягають рецензуванню.

  1. На засіданні редколегії приймається рішення про можливість публікації статті в журналі, призначається рецензент. Журнал надає гарантію «сліпого» рецензування
  2. Рецензент готує мотивований висновок про доцільність публікації статті. У рецензії мають бути відзначені актуальність тематики, новизна (і/або значущість) статті або наукової розробки, аргументація викладеного матеріалу. Зауваження викладаються конкретно і обґрунтовано.
  3. Секретар редколегії ознайомлює автора з рецензією (іногороднім авторам рецензія надсилається електронною поштою).
  4. За наявності зауважень рецензента автор переробляє статтю, надає відповідь на зауваження рецензента і впродовж найближчого часу після отримання рецензії представляє в редакцію скоригований варіант статті на повторне рецензування. У остаточній рецензії рецензент робить висновок про доцільність публікації скоректованого варіанту статті.
  5. Якщо стаття не відповідає вимогам щодо новизни розробки, носить публіцистичний або виробничий характер, що суперечить концепції науково-технічного видання, рецензент надає негативну рецензію (мотивована відмова). Стаття відхиляється і не підлягає повторному розгляду.
  6. За наявності позитивної рецензії рішення редколегією про включення статті у черговому випуску журналу
  Рецензії зберігаються в архіві редакції протягом трьох років.
 • Рекомендуемые сокращения ученых званий и степеней.

  Рекомендовані скорочення вчених звань і ступенів.

  Featured reducing academic titles and degrees.

  Полное название

  ( повна назва, full name)

  Сокращение

  (сокращение, аbbreviation)

  1

  доктор технических наук

  доктор технічних наук

  Doctor of Engineering Science

  д-р. техн. наук

  д-р. техн. наук

  Dr. Eng. Sc.

  2

  кандидат технических наук

  кандидат технічних наук

  Candidate of Science (Engineering)

  канд. техн. наук

  канд. техн. наук

  Cand. Sc. (Eng.)

  3

  кандидат физико-математических

  наук

  кандидат фізико-математичних

  наук

  Candidate of Science (Physics and Mathematics)

  канд. физ. мат. наук

  канд. фіз. мат.

  наук

  Cand. Sc. (Phys. & Math.)

  4

  доцент

  доцент

  Associate Professor

  доц.

  доц.

  Assoc. Prof.

  5

  профессор

  професор

  Professor

  проф.

  проф.

  Prof.

  6

  старший научный сотрудник

  старший науковий співробітник

  Senior Research Fellow

  ст. науч. сотр.

  старш. наук. співроб.

  SRF

  7

  младший научный сотрудник

  молодший науковий співробітник

  Junior Research Fellow

  мл. науч. сотр.

  мол. наук. співроб.

  JRF

  8

  член-корреспондент

  член-кореспондент

  Corresponding Member

  чл.кор.

  чл.кор.

  Cor. Mem.

  9

  старший преподаватель

  старший викладач

  Assistant Professor

  ст. преп.

  ст. викл.

  Assis. Prof.

  10

  аспирант

  аспірант

  postgraduate student

  асп.

  асп.

  Ph.D. student

  11

  ассистент

  асистент

  Teaching Fellow

  асс.

  асист.

  TF

  12

  магистр

  магістр

  Master

  магистр

  магістр

  Msc.


Керівництво для авторів

Вимоги до оформлення статей

Для подання рукопису до журналу автори повинні дотримуватись всіх встановлених вимог, вказані нижче.

У разі невідповідності поданих матеріалів статті пунктам цих вимог, а також якщо вони не відповідають тематиці наукового журналу редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання!

Обсяг статті

Загальний обсяг статті – від 6 до 10 сторінок формату А4. Сторінки повністю заповнені текстом. Схеми, рисунки, таблиці, й формули повинні бути пронумеровані та розміщені в тексті після посилань на них. Матеріал має бути викладений стисло, без повторювань даних таблиць і рисунків у тексті. Неприпустимо використовувати елементи форматування як «розрив розділу з нової сторінки» та колонтитули.

Стаття має бути ретельно перевірена авторами та відповідати всім пунктам вимог, до оформлення!!!!

Текстовий редактор

Стаття набирається в текстовому редакторі Microsoft Word (версії 2007 та вище)і зберігається з розширенням *.doc або *.docx.

Обов’язково надсилається стаття, збережена у форматі *.pdf !!!

Загальне оформлення:

1) Мова. Статті приймаються до друку трьома мовами: українською, російською, англійською.

2) Параметри сторінки:

 • Поля: зліва, справа, зверху, знизу – 2,5 см.
 • Вирівнювання основного тексту – за шириною.
 • Перші рядки всіх абзаців – з відступом 1,0 см!!!
 • Шрифт – Times New Roman, кегль 10, міжрядковий інтервал 1.
 • Назва статті друкується великими (Caps Lock) напівжирними літерами (Ж) – кегль 14.
 • Заголовки елементів основного тексту (Вступ, Мета та завдання тощо) виділяються напівжирним шрифтом (Ж).

3) Структура статті:

 • номер УДК (у верхньому лівому кутку сторінки, напівжирним шрифтом кегль 10)
 • прізвища авторів (приклад: І.І. Петренко (укр.), И.И. Петренко (рос.) І. Petrenko (англ)) та відомості про авторів (науковий ступінь, вчене звання); індекс ORCIDобов’язково;
 • (Порядок оформлення наукових ступенів та вчених звань описано нижче  в цьому ж документі в розділі «Рекомендовані скорочення вчених звань і наукових ступенів»). 
 • повна назва організації (навчального закладу, установи) – вирівнювання за правим краєм;
 • реферат обсягом від 1000 до 1100 знаків повинен відображати короткий зміст статті, не повторювати назву, не містити загальних фраз та бути структурованим (мета дослідження, методика реалізації, результати дослідження, висновки). В англомовній версії статті наводяться реферат обсягом 1700-2000 знаків,
 • ключові слова: (6–8 слів), словосполучення «Ключові слова» – напівжирним + курсив.

Відповідно до постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003р. до друку приймаються наукові статті, що мають такі елементи:

Основний текст статті

Вступ (постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується зазначена стаття);

Мета та завдання (формулювання цілей статті, постановка завдання);

Матеріал і результати досліджень (виклад основного матеріалу дослідження, з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів, з можливим поділом на частини з відповідними назвами);

Рисунки (діаграми, фото тощо) подаються у чорно-білому зображенні разом із текстом, після посилань на них. Вимога до графічних матеріалів: будь-яка ілюстрація повинна бути єдиним нерозривним графічним об’єктом. Рекомендується застосування растрових форматів з роздільною здатністю не менше 300 dpi. Рисунок має бути розташований у центрі, без обтікання текстом. Підписи до рисунків повинні містити нумерацію в порядку розміщення в тексті та пояснювальний підпис. Неприпустимо включати підписи до самого рисунка. Рисунок не повинен займати всю площу аркуша!!!

Крапки після назви структурних частин статті не ставити.

Графіки повинні містити підписи усіх осей на самому рисунку. Будь який інший вигляд підпису розглядатись та виправлятись не буде!

Таблиці. При заповненні слід користуватись шрифтом 10 кеглю. Кожна таблиця повинна мати порядковий номер та назву і розташовуватись після посилання на неї у тексті статті. Якщо таблиця не вміщується на сторінці або виходить на іншу, слід використати позначення «Продовження табл.».

Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул Math Type (версія 6.8 і вище) або внутрішній редактор формул у Microsoft Word з розмірами: звичайного символу – 11, великого індексу – 10,  малого індексу – 9. Кириличні та грецькі символи мають бути набрані прямим шрифтом, латинські літери похилим. Виняток становлять символи операторів і стандартних функцій, які набираються прямим шрифтом. Нумерація формул, на які є посилання в тексті,– справа в дужках. Цілі частини від десяткових відокремлюються комою Одиниці розмірності можна набирати окремо від формул, або у формулах, з обов’язковим використання проміжку.

Висновки:(навести основні висновки з дослідження та перспективи його  подальшого розвитку в цьому напрямку).

Список використаних літератури наводиться в порядку посилань у тексті, відповідно до ДСТУ 8302:2015.(укр) Посилання на літературні джерела в тексті наводяться у квадратних дужках.

Список використаних літературних джерел подається двічі: мовою оригіналу відповідно до ДСТУ 8302:2015.(укр, рос) і англійською, відповідно до вимог IEEE style

У разі відсутності або низького рівня перекладу англомовної версії списку використаної літератури (References) стаття буде повернута на доопрацювання!!!

Для надання відомостей про авторів англійською, або російською мовами, слід використовувати загальноприйняту лексику перекладу наукових ступенів, вчених звань, посад (описано в розділі «Рекомендовані скорочення вчених звань і ступенів»). 

Англомовна анотація за обсягом рекомендується більшою за українську (російську) 1700-2000 знаків, оскільки для закордонних вчених анотація є, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст статті.

У разі відсутності або низького рівня перекладу англомовної анотації (в Google Translate та ін.) стаття буде повернута на доопрацювання!!!

В окремому файлі подаються відомості про авторів у вигляді анкети:

(Анкети подаються 3 мовами (укр., англ. та рос.). Вказується повна назва організації або установки, вказати місце де працює автор. Якщо всі автори статті працюють або навчаються в одній установі, можна не вказувати місце роботи кожного автора окремо.)

Прізвище, ім’я, по-батькові автора

(повністю, без скорочень)

 

Вчений ступінь, вчене звання, посада

 

Місце роботи кожного автора в називному відмінку (повна назва без скорочень)

 

Поштова адреса місця роботи, з поштовим індексом

 

Контактний телефон

 

Електронна адреса

 

ORCID

 

Відповідальність за зміст статті несуть автори. Остаточне рішення щодо друку статей ухвалює редколегія. Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку статей.

Редакція журналу здійснює перевірку на плагіат за допомогою спеціального програмного забезпечення!!!

Статті, які не відповідають вимогам редакції журналу "Енергетика: економіка, технології, екологія" та не пройшли перевірку на плагіат, будуть повернуті на доопрацювання.

Увага!!! На електронну адресу журналу надсилається:

-  стаття версія в форматі *.doc або *.docx;

-  стаття версія в форматі *.pdf (ОБОВ’ЯЗКОВО);

-  анкета відомостей про авторів;

-  акт експертизи про можливість оприлюднення матеріалів у засобах масової інформації.

Контакти:


Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.