DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2014.126581

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ "ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ" ВЛАСТИВОСТЕЙ МОТОРНОГО ПАЛИВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Olena Viktorivna Kofanova, Oleksii Yevhenovych Kofanov

Анотація


У статті проаналізовано способи підвищення екологічності автотранспортних засобів, зокрема за допомогою методу "фізико-хімічного регулювання" властивостей моторного палива. На основі проведених досліджень та вивчення наукових джерел доведена можливість і доцільність застосування цього методу для підвищення екологічності автотранспортних засобів без втрати їх економічних та експлуатаційних показників. Запропоновано підвищити паливну економічність та екологічність двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) шляхом додавання до моторного палива присадок комплексної дії, що містять як компоненти поверхнево-активні речовини, антиоксиданти та розчинник. Доведено, що додавання пакету присадок до моторного палива дає змогу не тільки підвищити надійність роботи автомобіля та збільшити термін служби двигуна, а й підвищити паливну ефективність автотранспортного засобу та скоротити питомі викиди ДВЗ шкідливих речовин у атмосферне повітря.

Ключові слова


автомобільний транспорт; відпрацьовані гази; викиди; парникові гази; моторне паливо; охорона навколишнього середовища; присадки до моторного палива

Повний текст:

PDF

Посилання


Робоча група зі зміни клімату [Електронний ресурс]: [Сайт]. − Режим доступу: http://climategroup.org.ua/?page_id=75. − Назва з екрану.

Робоча група неурядових екологічних організацій України з питань зміни клімату [Електронний ресурс]: [Сайт]. − Режим доступу: http://climategroup.org.ua/?page_id=75. − Назва з екрану.

Друге національне повідомлення України з питань зміни клімату. Підготовлене відповідно до зобов’язань України по Рамковій конвенції ООН про зміну клімату (затвердженого Розпорядженням КМУ від 18 серпня 2005 р. No 346-р.). − К.: УкрНДГМІ "Інтерпрес ЛТД", 2006. − 80 с.

Український реєстр вуглецевих одиниць. Офіційне інтернет-представництво [Електронний ресурс]: [Сайт]. − Режим доступу: http://www.carbonunitsregistry.gov.ua/. − Назва з екрану.

Токмиленко О. Фіскальні методи регулювання викидів CO 2 автотранспортом в Україні: доповідь / Олена Токмиленко. − Національний екологічний центр України [Електронний ресурс]. − Режим доступу: www.necu.org.ua. − Назва з екрану.

Рябцев Г. Л. "Зачистка" продолжается: отмена "старых" стандартов на топливо может быть использована против потребителей и трейдеров / Геннадий Рябцев // Терминал. – 2013. – No 23. – С. 6−10.

Гутаревич Ю. Ф. Екологія та автомобільний транспорт: навч. посіб. / Ю. Ф. Гутаревич, Д. В. Зеркалов, А. Г. Говорун – К.: Арістей, 2006. – 292 с.

Куров Б. М. Как уменьшить загрязнение окружающей среды автотранспортом? / Б. М. Куров // Россия в окружающем мире: 2000. − [Електронний ресурс] : [Cайт].– Режим доступу: http://www.eco-mnepu.narod.ru/book/2000-10.htm. – Заголовок з екрану.

Паливо-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення: навч. посіб. Кн. 1. Паливо-мастильні матеріали і технічні рідини / За ред. В. Я. Чабанного; 2-ге вид., перероб. та доп. – Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 2008. – 353 с.

Справочник химика. Т. 2: Основные свойства неорганических и органических соединений; 3-е изд., испр. − Л.: Химия. Ленинградское отделение, 1971. − 1168 с.

Бойко Е. В. Химия нефти и топлив: учеб. пособ. / Е. В. Бойко. - Ульяновск: УлГТУ, 2007. − 60 с.

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. No 927 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/927-2013-%D0%BF.

Казначевский В. Л. Повышение энергетических, экономических и экологических качеств дизеля 8413/14 регулированием физико-химических свойств топлива / Казначевский Владимир Леонидович. − Дисс. ... канд. техн. наук: 05.04.02 − Тепловые двигатели, М., 2006. − 156 с.

Виноградский В. Л. Регулирование дизеля изменением физико-химических свойств топлива добавкой сжиженного нефтяного газа / Виноградский Владимир Леонидович. − Дисс. ... канд. техн. наук: 05.04.02 − Тепловые двигатели. − М., 2002. − 165 с.

Русинов А. Р. Повышение эффективности работы дизеля добавкой легких синтетических парафиновых углеводородов в дизельное топливо. − Дисс. ... канд. техн. наук: 05.04.02 − Тепловые двигатели. − М., 2007. − 158 с.

Марченко А. И. Влияние молекулярной массы нефтяных сульфонатов на высокотемпературную диспергирующую способность полученных на их основе нейтральных и высокощелочных присадок / А. И. Марченко, О. Л. Главати, В. Х. Премислов // Химия и технология топлив и масел. –1981. – No 2. – С. 28–32.

Патент 2148077 Российская Федерация, МПК C10L1/18, C10L1/22. Добавка к бензину и композиция, ее содержащая / Аветисян В. Е.; Афанасьев А. М.; Дьяченко О. Б.; Емельянов В. Е.; Звягин Г. М.; Кислов А. И.; Климова Т. А.; Малиновский А. С.; Онойченко С. Н.; Самсонов В. В.; Титов А. К.; заявитель и патентообладатель Закрытое акционерное общество "Самарская нефтехимическая компания" [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://ru-patent.info/21/45-49/2148077.html. − Заголовок з екрану.

Патент 2365617 Российская Федерация, МПК C 10 L 10/10. Октаноповышающая добавка к бензину / С. Д. Варфоломеев, Г. Г. Макаров, Г. А. Никифоров, В. Б. Вольева, Л. И. Трусов; заявитель и патентообладатель Учреждение Российской академии наук Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН (ИБХФ РАН) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.findpatent.ru/patent/236/2365617.html. − Заголовок з екрану.

Патент 2505589 Российская Федерация, МПК C 10 L 10/10. Способ снижения требований автомобильных бензиновых двигателей к величине октанового числа / Магарил Р. З., Магарил Е. Р.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина" (RU) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.findpatent.ru/patent/250/2505589.html. − Заголовок з екрану.

Кофанова Е. В. Определение состава трехкомпонентных систем циклогексан-гексан-бензол и циклогексан-гексан-толуол по денсиметрическим и диэлькометрическим данным / Е. В. Кофанова, Н. И. Кулинич, Г. И. Янчук. − Деп. в ГНТБ Украины, 05.12.94, No 2295−УК94. − 21 с.

Кофанова Е. В. Контроль расхода автомобильных бензинов по изменению их денсиметрических характеристик / Е. В. Кофанова, А. Е. Кофанов, А. И. Высоцкий // Енергетика: економіка, технології, екологія. − 2010. − No 1(26). − С. 105−109.

Застосування поліфункціональної миюче-диспергуючої присадки до палива як засіб зменшення негативного впливу на довкілля / І. В. Роїк, О. В. Кофанова, О. І. Василькевич, М. Б. Степанов // Енергетика: економіка, технології, екологія. − No 2 (27). − 2010.− С. 80−85.

Роїк І. В. Модифікація палива за допомогою миюче-диспергуючих присадок / І. В. Роїк, О. В. Кофанова // Матеріали конф. "Людина−Природа−Суспільство: теорія і практика безпеки життєдіяльності, екології та валеології". − Вип. 4. − Сімферополь: НІЦ КІПУ, 2011. − С. 101−102.

Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови (EN 288 : 2004, IDT): ДСТУ 4839:2007. – [Чинний від 2007-10-03]. – К. Держспоживстандарт України, 2007. – 14 c. – (Національний стандарт України).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com