ЕКОЛОГІЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ З БОКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ НА ПРИДОРОЖНІ ТЕРИТОРІЇ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Authors

  • О. О. Борисов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • О. Є. Кофанов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.4.2018.175648

Keywords:

автотранспортний потік, екологічна безпека, шкідливі речовини, викиди автотранспортних засобів, рекреаційні території, зони відпочинку, забруднення довкілля.

Abstract

У роботі досліджено вплив автотранспортних потоків на міські придорожні території рекреаційного призначення (на прикладі зон відпочинку м. Києва). Актуальність дослідження зумовлена тим, що значна частина міського населення України мешкає в умовах підвищених, високих або навіть дуже високих рівнів забруднення навколишнього середовища. Проблема посилюється тим, що останніми роками в країні все частіше експлуатуються уживані автотранспортні засоби з двигунами екологічних класів Євро 1…Євро 3. Емпірично встановлено, що на процеси розсіювання і концентрування забруднювачів на певних територіях впливають напрям і швидкість вітру, метеорологічні умови, фізико-хімічні властивості речовини-забруднювачів, процеси їх трансформації у довкіллі, а також умови седиментації та/або вторинного механічного перенесення. Для прогнозування екологічного стану досліджуваних територій у середовищі MathCad на основі розв’язку рівняння турбулентної дифузії побудовано просторові математичні моделі полів концентрацій шкідливих домішок, зокрема оксидів Нітрогену, Карбону та дрібнодисперсного пилу РМ за небезпечних напрямків та швидкості вітру. За результатами моделювання встановлено, що досліджувані території, що є зонами активного відпочинку людей, можуть бути потенційно небезпечними для здоров’я через шкідливий вплив викидів автотранспортних потоків розташованих поряд автомагістралей. За допомогою обчислювального експерименту спрогнозовано розвиток екологічної ситуації на цих територіях за певної транспортної ситуації та метеорологічних умов.

Author Biographies

О. О. Борисов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант,

О. Є. Кофанов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

канд. тех. наук, асистент,

References

Основные направления обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. Современное состояние и перспективы : монография / под науч. ред. Мясниковича М. В., Пузикова В. В. − Минск : Экономика и право – 2003. – 451 с.

Гичев Ю.П. Здоровье человека как индикатор экологического риска индустриальных регионов // Вестн. Рос. АМН. – 1995. – № 8. – С. 52–54.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Про стан забруднення навколишнього природного середовища у м. Києві і Київській області у березні 2018 р. Атмосферне повітря [Електронний ресурс] : [Сайт]. − Режим доступу : http://cgo-sreznevskyi.kiev.ua/index.php?fn= k_zabrud&f=kyiv. − Дата доступу : 14.04.2018 р.

Елементи сучасної урбоекології : навч. посіб. [Електронний ресурс] / [О. Запорожець, Я. Мовчан, В. Гавриленко, Р. Гаврилюк та ін.]. − К. : НАУ, 2015. − 265 с. − Режим доступа : http://er.nau.edu.ua:8080/handle/ NAU/27087. − Назва з екрана.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського [Електронний ресурс] : [Сайт]. − Режим доступу : http://cgo-sreznevskyi.kiev. ua/.

Берлянд М. Е. О методах определения фонового загрязнения атмосферы в городах / [М. Е. Берлянд, Э. Ю. Безуглая, Е. Л. Генихович и др.] // Труды ГГО им. А. И. Воейкова. − Л. : Гидрометеоиздат, 1984. − Вып. 479. − С. 17−30.

Транспортна екологія. Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення дисципліни та виконання індивідуальних завдань [для студ. напряму підготов. 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту)] / [А. В. Павличенко, С. М. Лисицька, О. О. Борисовська, О. В. Деменко]. – Дніпропетровськ : Нац. гірничий ун-т, 2012. – 39 с.

Матейчик В. П. Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря транспортними потоками / Матейчик В. П., Никонович С. О., Сапожник Ю. В. // Вісник Нац. транспортного ун-ту. − 2013. − № 27. − С. 78−83.

Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових газів у повітря від транспортних засобів. Наказ Державного комітету статистики України № 452 від 13.11.2008 [Електронний ресурс]. − Режим доступу : http://uazakon.com/documents/date_3a/pg_ gmcywc/ index.htm. − Назва з екрана.

ГСТУ 218-02071168-096-2003. Охорона навколишнього середовища. Автомобільні дороги загального користування. Оцінка та прогнозування екологічного стану доріг та виробничих баз. Видання офіційне. − Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор). − Київ, 2003. − 48 с.

Матейчик В. П. Розробка методики визначення витрат палива та масових викидів забруднюючих речовин транспортним потоком / Матейчик В. П., Никонович С. О. // Вісник Нац. транспортного ун-ту. − К : НТУ. − 2011. − № 24 (2). − С. 93−99.

КД 52.9.4.01-09 Охорона природи. Атмосфера. Методичні вказівки щодо прогнозування метеорологічних умов формування рівнів забруднення повітря в містах України. − Видання офіційне; Державна гідрометеорологічна служба. − К., 2010. − 78 с.

Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов [Електронний ресурс]. – СПб., 2010 – 15 с. // Фирма "Интеграл"; от 20.10.16. – Режим доступу: http://forum.integral.ru/viewtopic.php?f=64&t=16815. − Назва з екрана.

М 218-02070915-694:2011 Оцінювання інгредієнтного і параметричного забруднення придорожнього середовища системою "транспортний потік−дорога" [Електронний ресурс ] / [К. : НТУ, 2011; дата прийняття 01.01.2011 р.]. − Режим доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=27916. − Назва з екрана.

Численное моделирование распостранения загрязнения в окружающей среде / [М. З. Згуровский, В. В. Скопецкий, В. К. Хрущ, Н. Н. Беляев]. − К. : Наукова думка, 1997. − 367 с.

Оленьков В. Д Учет ветрового режима городской застройки при градостроительном планировании с использованием технологий компьютерного моделирования / В. Д. Оленьков // Вестник ЮУрГУ. Сер. "Строительство и архитектура". − 2017. − т. 17. − № 4. − С. 21–27. DOI: 10.14529/build170403.

Абрамовський Є. Р. Атмосфера великих міст / Є. Р. Абрамовський, В. І. Карплюк, М. М. Переметчик. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2011. – 350 с.

Берлянд М. Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы / М. Е. Берлянд. – Л. : Гидрометеоиздат, 1975. − 448 с.

Системный анализ и принятие решений. Компьютерное моделирование и оптимизация объектов химической технологии в Mathcad и Excel : учеб. пособ. / В. А. Холоднов, В. П. Решетиловский, М. Ю. Лебедева, Е. С. Боровинская. − СПб :СПбГТИ (ТУ), 2007. − 425 с.

Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря : [метод. рекомендації] // МОЗ України; [затверджено за наказом МОЗ України від 13.04.2007 р. №184]. – Офіційне видання, 2007. – 28 с.– (Нормативний документ МОЗ України).

Медников Е. П. Турбулентный перенос и осаждение аэрозолей / Е. П. Медников. – М. : Наука. – 1980. – 176 c.

Published

2019-03-15