Electrohydraulic adaptive hydropulse system

Authors

DOI:

https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2020.228613

Keywords:

adaptation, electrohydraulic system, Taylor series, iteration, pneumatic accumulator, hydropulse system, control range

Abstract

The results of researches of functioning of electrohydraulic adaptive hydropulse system with definition of optimum range of energy of charging of the hydropneumatic accumulator are resulted. Based on the Taylor series, differential-difference transformations were synthesized and an iterative cycle was calculated and implemented on a computer to calculate the motion of a hydraulic hammer, which is characterized by dependences that reflect dynamic processes in accordance with the hydrohammer operation cycle. The range of regulation of energy of charging depending on the course of the conjugated boi-ka and the valve within 1,7 ... 3,05 kJ is established; and the volume of the pneumatic accumulator chamber is 2.6 ... 3.05 kJ. Maximum values of control ranges, respectively: 1.35 kJ and 0.45 kJ. To determine the control parameters of the adaptation process experimentally, within the industrial tests of the variant of the hydropulse system of impact on the oil well collector, it was found that the stabilization of oscillations from the pulse action, depending on the working environment, is achieved in 10-15 s. The developed electrohydraulic adaptive hydropulse system is recommended for introduction into production.

References

Stabilizatsiia funktsionuvannia hirnychoi mashyny z impulsnym vykonavchym orhanom: mo-nohrafiia/ V.M. Slidenko, S.P. Shevchuk. - K.: NTUU ”KPI”, 2010. - 192 s.

Slidenko V.M., Shevchuk S.P., Zamaraieva O.V. Listovshchyk L.K. Adaptyvne funktsionuvan-nia impuls nykh vykonavchykh orhaniv hirnychykh mashyn: monohrafiia.-K.: NTUU ”KPI”, 2013.-180 s.

Slidenko V.M. Matematychne modeliuvannia udarno-khvylovykh protsesiv hidroimpuls-nykh system hirnychykh mashyn: monohrafiia / V.M. Slidenko, O. M. Slidenko – Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho, Vyd-vo “Politekhnika”, 2017. – 220 s.

Shevchuk S.P., Slidenko V.M., Listovshchyk L.K. Prystrii dlia rozrobky mitsnoho hrunta abo hirskykh porid. Deklaratsiinyi patent na korysnu model. No 13788 . Biul. No 4, 17.04. 2006 r.

Patent 87080 Ukraina, MPK (2014.01), E21V 28/00, V06V 1/20. Hidroudarnyi prystrii/ Slidenko V.M., Shevchuk S. P., Horna I. A., Kaliush M. P.; zaiavnyk i vlasnyk patentu Natsiona-lnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». - No u 201203640; zaiavl. 26.03.2012; opubl. 25.09.2012, Biul. No18.

Slidenko V.M., Listovshchyk L.K., But V.O. Adaptyvna mekhatronna systema impulsno-khvylovoi dii na hirskyi masyv //Elektromekhanichni ta enerhetychni systemy. Metody modeliu-vannia ta optymizatsii. Zbirnyk naukovykh prats KhVI Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konfere-ntsii molodykh uchenykh i spetsialistiv (m. Kremenchuk 12–13 kvitnia 2018 r.) Kremenchuk, KrNU, 2018. C. 27-28.

Kononenko P.I., Slidenko V.M., Skachedub A.A., Kvitchuk K.K. Rezultatyi promyishlennyih is-pyitaniy

tehnologi infrochastotno- volnovogo (IChV) vozdeystviya na plast// Samara: Interval. -2008.-#6. –S.56-57

Published

2020-04-06

Issue

Section

MONITORING, DIAGNOSTICS AND MANAGEMENT OF ENERGY PROCESSES AND EQUIPMENT