ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

Serhii Petrovych Denysiuk, Olena Volodymyrivna Borychenko

Анотація


Показано, що інноваційний та енергоефективний розвиток української економіки на всіх рівнях управління вимагає створення умов і механізмів для підвищення енергетичної ефективності Проаналізовано поняття «енергоефекивність» в різних нормативно-правових актах і визначено, що енергоефективність є найважливішим ресурсом і гарантом формування необхідного потенціалу для розвитку держави. Досягнення реального підвищення енергетичної ефективності підприємств і організацій повинно базуватися не тільки на технічних рішеннях, але і на більш сучасному управлінні. Виділено, що енергетичний менеджмент є інструментом, який може забезпечити виробничо-господарським об’єктам економію коштів за рахунок проведення грамотної енергетичної політики по використанню енергетичних ресурсів. Стандарт ISO 50001 створює основи для інтеграції питань енергоефективності в загальну концепцію менеджменту організації і з іншими системами менеджменту. Розглянуто спрямованість професійної діяльності енергетичного менеджера і визначено низку спеціалізацій магістерської та аспірантської підготовок за спеціальністю «Енергетичний менеджмент».

Ключові слова


енергоефективність; енергозбереження; показник енергоефективності; енергетичний менеджмент; енергетичний менеджер; спеціалізації з енергоменеджменту

Повний текст:

PDF

Посилання


Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики України / М.П. Ковалко, С.П. Денисюк. – К. : УЕЗ, 1998. – 506 с.

Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітично-довідкові матеріали в 2-х томах: Механізми реалізації політики енергозбереження / За ред. В.А. Жовтянського, М.М. Кулика, Б.С. Стогнія. – К. : Академперіодика, 2006. – Т.1. – 510 с.

Закон України «Про енергозбереження» від 01.07.1994 р. № 74/94-ВР [Електронний ресурс]. – Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=74%2F94-%E2%F0.

Денисюк С.П. Формування політики підвищення енергетичної ефективності – сучасні ви клики та європейські орієнтири // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2013. – № 2. – С. 7–22.

Бушуев В.В. Энергоэффективность (социально-технологические и экономические аспекты) – Режим доступа : http://www.energystrategy.ru/ab_ins/source/Bushuev_Strong_Rus-25.06.10.doc.

Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable and secure energy: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Doc. COM (2010) 639 final. Brussels, 10.11.2010 [Electronic resource] // EUR-Lex. Access to European Union law. – Mode of access: http://eurlex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0639:FIN:EN:PDF.

EU Energy Efficiency Policy – Achievements and Outlook. – Brussels: European Parliament, Directorate general for internal policies, 2010, 213 p. 8. EU Energy trends to 2030 – Update 2009. –Brussels: European Commission, Directorate-General for Energy and Traansport, 2010. – 180 p.

Политика энергоэффективности. Рекомендации. – Париж: МЭА, 2009. – 86 с.

Находов В.Ф., Бориченко О.В., Кочетова К.К. Аналіз діючих в Україні методик нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів // «Промислова електроенергетика та електротехніка» Промелектро : інформ. зб. – 2007. – №2. – С. 42–48.

Основы энергосбережения / Т.Г. Поспелова. – Минск: УП «Технопринт», 2000. – 353с.

Energy management handbook / by Wayne C. Turner. – 3-rd ed. 1997. – 702 p.

Энергетический менеджмент / [А.В. Праховник, А.И. Соловей, В.В. Прокопенко и др.] – К.: ІЕЕ НТУУ «КПИ», 2001. – 472 с.: ил.

Праховник А.В., Іншеков Є.М. Енергетичний менеджмент: суттєві фактори, цілі, ієрархія, об’єкт діяльності // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Вип. 3/2004 (26)/ – 2004. – С. 75-79.

Зінь М.М., Підгайний Ю.Б. Роль і місце енергетичного менеджменту в системі конкретних функцій менеджменту підприємством // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – № 1 (78). – 2013.– С. 148-152.

Стогній Б.С., Кириленко О.В., Денисюк С.П. Енергетичний менеджмент – системний підхід до моніторингу та керування енергетичними процесами // «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку» : І міжнар. наук.-практ. і навч.-метод. конф., 27–29 травня 2014 р.: тези доп. – К. , 2014. – С. 9–10.

ISO 50001:2011. Energy management systems – Requirements with guidance for use.

ГОСТ Р ИСО 50001:2012 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению. – М.: Стандартинформ, 2012. – 60 с.

Введення в енергетичний менеджмент : підручник / А.В. Праховник, Є.М. Іншеков, Є.А. Штогрин. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – 272 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2015.60010

___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2018 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com