DOI: https://doi.org/10.20535/1813-5420.2.2016.72620

ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ У ВНЗ

Valerii Ivanovych Deshko, Olena Mykolaivna Shevchenko, Maryna Mykhailivna Shovkaliuk, Iryna Olehivna Sukhodub, Mykola Ivanovych Sotnyk, Nataliia Petrivna Sokolova

Анотація


Навчальні заклади є утримувачами матеріальної бази та споживачами енергетичних ресурсів, і ці два аспекти сталого розвитку (енергетичний та економічний) відіграють важливу роль у забезпеченні якості освітніх послуг та підготовці спеціалістів, що впливатимуть своїми рішеннями і діями на розвиток окремих організацій, підприємств, галузей та країни в цілому. Оптимальне управління процесами енергоспоживання та енергозбереження окремих освітніх установ та галузі в цілому потребує розвитку та вдосконалення науково-технічних та управлінських методів. Об’єкти галузі освіти, як і інші структури бюджетного фінансування, потребують системного підходу до управління та аналізу ефективності енерговикористання. На прикладі пілотних ВНЗ показано моделі управління процесами енергоспоживання, організаційна структура, механізми системи енергоменеджменту та система взаємодії між підрозділами. Дана стаття буде цікавою для наукових, педагогічних, інженерно-технічних працівників та спеціалістів, що займаються розробкою і впровадженням систем енергетичного менеджменту та заходів з енергозбереження у навчальних закладах.

Ключові слова


енергетичний менеджмент; ефективність енергоспоживання; вищий навчальний заклад; енергозбереження

Повний текст:

PDF

Посилання


Система енергетичного оцінювання об’єктів галузі освіти[Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. техн. наук за спец. 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси» / О.М. Шевченко – Київ, НТУУ «КПІ», 2012. – 25 с.

Розробка багатокритерійних моделей та засобів управління енерговикористанням у навчальних закладах [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. техн. наук за спец. 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси» / Є.А. Ячник – Київ, НТУУ «КПІ»,2011. – 20 с.

Моніторинг споживання електроенергії інфраструктурою вищого навчального закладу (на прикладі Черкаського державного технологічного університету) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. техн. наук за спец. 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси» / В.Ф. Ткаченко – Київ, ІТТФ НАН України, 2014. – 23 с.

Бурдо О.Г. Формування енергетичної програми вищого навчального закладу / Бурдо О.Г., Мординський В.П., Светлічний П.І. // Збірник наук. праць ІІ міжнар. наук.-техн. та навч.-метод. конф. "Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку-2015". [Київ, 20.05.15], - с.31.

Соловій І.П. Управління навчальним закладом на засадах сталого розвитку / Соловій І.П., Геник Я.В., Соловій В.І. // Метод. посібник для проф.-техн. начальних закладів. – Київ, 2013. – 146 с.

Шовкалюк М.М., Войналович Н.О. Аналіз ефективності енергоспоживання та оцінка впливу експлуатаційних факторів навчальних корпусів / Енергетика: економіка , технології, екологія, №4/2015 – 100-105 с.

Білоус І.Ю. Моніторинг температурного стану навчального корпусу / В.І. Дешко, І.Ю. Білоус // Енергетика: економіка, технології, екологія, 2015. – №2 – с. 24-32.

Управління ефективністю енерговикористання у вищих навчальних закладах / Білоус І.Ю., Дешко В.І., Суходуб І.О., Шевченко О.М., Шовкалюк М.М. [під заг. ред. В.І. Дешка]. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 188 с.

Суходуб І.О. Енергетичне обстеження будівлі учбового призначення [Текст] / Суходуб І.О., Яценко О.І. // Молодий вчений, 2015. - №6(21), Ч.І. - с. 31-35.

Верхотуров О.М. Використання апарату множинної регресії в задачах аналізу, обліку і планування електроспоживання організацій, розосереджених в групі будівель / О.М.Верхотуров, В.І. Дешко, О.М. Шевченко // Вісник ХНТУСГ ім. П.Василенка. Вип. 87: праці міжнар. наук.-практ. конф. (8-9.10.2009р). – Харків: ХНТУСГ, 2009.– с.162.

Праховник А. В. Аналіз енергетичних показників навчального корпусу / А.В. Праховник, В.І. Дешко, О.М. Шевченко // Енергетика та електрифікація. – 2011. – № 4. – с. 58-67.

Дешко В.І. Структурний аналіз енергоспоживання й енергозбереження в галузі освіти / В.І. Дешко, О.М. Шевченко // Наукові вісті НТУУ «КПІ», 2011. – № 6. – с.139-147.

Сафуліна К.Р., А.Г. Колієнко, Р.Ю. Тормосов. Енергозбереження в університетських містечках: посібник для студ. вищих закл. освіти – К.: ТОВ «Поліграф плюс», 2010. – 328 с.

В.І. Дешко. Розвиток енергетичної освіти в середній школі / В.І. Дешко, А.В. Праховник, О.І.Соловей, І.Л. Шилович // Метод. посібник для вчителів - К:Київ. нот. ф-ка, 1999.

Мельникова О.В. Енергозбереження / Мельникова О.В. Праховник А.В. Даг Арне Хойстад, В.І.Дешко, Іншеков Є.М., Конеченков А.Є. // Посібник з раціонального використання ресурсів та енергії для учнів загальноосвітньої школи. - К.: Видавництво «КВІЦ», 2004.

Праховник А.В. Енергозбереження та пом’якшення змін клімату. Посібник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Праховник А.В., Фрісов Л.Ф., Іншеков Є.М., Дешко В.І., Стрелкова Г.Г., Мельникова О.В. – Київ, 2010.–128с.

Програма щодо зменшення споживання енергоресурсів навчальними закладами та установами освіти на 2010—2014 рр. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства освіти і науки. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua.

Методика проведення енергетичного аудиту закладів освіти. Загальні положення. Порядок проведення. – К.: НТУУ «КПІ» ІЕЕ, 2009 – 74 с.

Типове положення про запровадження енергетичного менеджменту в навчальних закладах та установах Міністерства освіти і науки України. – К.: НТУУ «КПІ» ІЕЕ, 2009 – 14 с.

ISO 50001:2011. Energy management systems–Requirements with guidance for use. – CEN/CENELEC. – European Committee for Standardization. – 2011. – 22р.

Науковий твір "Положення про систему мотивації ощадливого енерговикористання підрозділами вищого навчального закладу" (Свідоцтво авторського права на твір №55959 від 06.08.2014 р.)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


___________________________________________________________

© Кафедра електропостачання, Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, НТУУ 'КПІ ім. Ігоря Сікорського' 2019 р.

Адміністратор web-сайту Закладний О.О. zakladniy@gmail.com